Προκατάθεση δικογράφων Διαταγών Πληρωμής, Ασφαλιστικών Μέτρων και Ενδίκων Μέσων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε προκατάθεση δικογράφων, διαταγών πληρωμής, αιτήσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων και ενδίκων μέσων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου με τον παρακάτω τρόπο:

Διαταγές πληρωμής: Στον ίδιο χώρο που γίνεται η προκατάθεση των λοιπών δικογράφων (στο ισόγειο του Δικ. Μεγάρου στο φωτοτυπικό), θα καταθέτετε ολοκληρωμένο τον φάκελο που θα αφορά την κάθε διαταγή πληρωμής, ο οποίος θα ελέγχεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας, θα υπογράφεται και θα δημοσιεύεται με το άνοιγμα της Υπηρεσίας.

Ασφαλιστικά Μέτρα: Στον ίδιο παραπάνω χώρο, θα καταθέτετε και τα δικόγραφα των Ασφαλιστικών Μέτρων, ακολούθως θα δίδεται δικάσιμος και αντίγραφα κατόπιν ενημέρωσεώς σας. 

Ένδικα Μέσα: στον ίδιο χώρο μπορούν να παραδίδονται για κατάθεση δικόγραφα ενδίκων μέσων (εφέσεων – αναιρέσεων) κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου (Μονομελούς – Πολυμελούς).

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1) Εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων συναινετικής εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης.

Οι συνάδελφοι θα παραδίδουν τα δικόγραφα και τα σχετικά έγγραφα (σε φάκελο με την ένδειξη «συναινετική εξάλειψη ή μεταρρύθμιση ΑΣΦ») στον Αστυνομικό, που βρίσκεται στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου. Θα πρέπει να τηρούνται όλες τις προυποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4684/2020 και συγκεκριμένα:

 1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

Περισσότερα...

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου:Ηλεκτρονική Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Παράστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονική Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Παράστασης

 

Προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. (Α 90), η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής δηλώσεων παράστασης των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999.

Βάσει των ανωτέρω, οι ως άνω δηλώσεις μπορούν να συνταχθούν και να υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, εναλλακτικά, με τους ακόλουθους δύο τρόπους :

1) Σύνταξη έντυπης δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατάθεση της δήλωσης αυτής στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου όπως γινόταν μέχρι σήμερα, και

2) Ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (στην επιλογή “Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης”) και στη συνέχεια αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου pdf. που θα εκδοθεί, ως κάτωθι :

1) Για την δικάσιμο της 7ης Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , και

2) Για την δικάσιμο της 14ης Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

Προς διευκόλυνση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, να σημειώνεται το ονοματεπώνυμο του διαδίκου, το αρμόδιο Τμήμα (Μονομελές – Τριμελές), ο αριθμός κατάθεσης και ο αριθμός πινακίου.

H Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

Αλεξία Γοναλάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

Νέες δικάσιμοι ασφαλιστικών μέτρων Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Στο πεδίο "εκθέματα" βρίσκονται οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των οποίων παρατείνονται οι προσωρινές διαταγές και οι νέες ημερομηνίες συζήτησης αυτών.

Αναβολή επικυρώσεων υπερχρεωμένων δικασίμου 6/5/2020

Προς
τον Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου


Κ. Πρόεδρε,                                                               
Παρακαλώ,  όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, ότι η δικάσιμος της
06/05/2020 –Επικυρώσεις Υπερχρεωμένων, αναβάλλεται οίκοθεν για τη δικάσιμο της 08/07/2020, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού παραβόλου αναβολής.

Ηράκλειο 05/05/ 2020
Η Ειρηνοδίκης
Μαρίνα Βασιλειάδη

 

 

 

Ανακοίνωση Υποθ/κειου Καστελίου

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 27-04-2020

Απόφαση προϊσταμένου Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου Πεδιάδος

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 (3)

«Καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

των υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΦΕΚ1587/24-04-2020)

και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ.ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου διαμορφώνεται ως εξής :

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Πύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΓΡΟΥ

Αριθμός Πράξης 8/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Ύστερα από τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ 26.804/25-4-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( άρθρο τέταρτο) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης {ΦΕΚ Β 1588/25-4-2020) «για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών όλης της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28-04-2020 έως και 15-05-2020, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για τις συνθήκες λειτουργίας του (04.05.2020)

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Μοιρών (04.05.2020)

Σας κάνουμε γνωστό ότι  με την  υπ΄ αριθμ 14/2020 πράξη,  η οποία σας έχει αποσταλεί από 27-4-2020 και έχει αναρτηθεί στην σελίδα σας, ορίζονται τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου μας.

Επίσης, λόγω του ότι τα γραφεία της υπηρεσίας μας είναι πολύ μικρά, θα εισέρχονται και  εξυπηρετούνται ένα - ένα  τα άτομα,  προκειμένου να διευκολυνθούν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, καθώς και το κοινό  και λόγω του ότι πρόκειται για περιφερικό Ειρηνοδικείο  παρακαλούμε να υπάρχει προηγούμενη  τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για περαιτέρω ενέργειες που ίσως κριθούν αναγκαίες

Ο εκτελών χρέη αναπληρωτή της Δ/νουσας του Ειρηνοδικείου Μοιρών