ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

1/2013

 

Της Εξεταστικής Επιτροπής

 

Του Διαγωνισµού υποψηφίων Δικηγόρων,
Α' Εξεταστικής Περιόδου έτους 2013

 

Έδρας Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Στο Ηράκλειο και στο κατάστηµα του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, σήμερα 4 Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Εξεταστική, Επιτροπή του διαγωνισµού: υποψηφίωνδικηγόρων Α' Εξεταστικής περιόδου έτους 2013, έδρας Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που έχει οριστεί µε την µε αριθμό 9α/ 2013πράξη της Προέδρου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν.Δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος :Δικηγόρων» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 723/1977 αποτελούμενη από τους: Νικόλαο Βεργιτσάκη, Εφέτη ως Πρόεδρο, κωλυοµένης της Προέδρου Εφετών, Νικόλαο Μαρκάκη, Αντεισαγγελέα Εφετών, κωλυoµένoυ του Εισαγγελέα, Γεωργίου Βαθιανάκη, Νικόλαου Λογοθέτη και Νικολάου Κουβίδη, δικηγόρους του Δ.Σ. Ηρακλείου, ως µέλη και την γραμματέα του Εφετείου· Ανατολικής Κρήτης, Ειρήνη Σταματάκη,συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, προκειμένου, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ.24903/1978 αποφάσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης «περί του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων» α) να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικώνεγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Α' εξεταστικής περιόδου· 2013,που προκηρύχθηκαν µε την υπ' αρ. 18622οικ/4-3-2013απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 29.3.2013, και β) να καταρτίσει το πρόγραµµα των εξετάσεων.

 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις νόµιµα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες έντεκα (11) αιτήσεις των υποψηφίων: 1) Κυπριωτάκη Ελεάνα του Ζαχαρία,2) Δροσατάκη Ειρήνη του Γεωργίου, 3) Σταματάκη Σοφία του Μιχαήλ, 4) Δαμαρτζή Γλυκερία-Καλλιόπη του Βασιλείου, 5) Δαμανάκη Μαρία του Δαμουλή, 6) Αληγιζάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ, 7) Μαρκετάκη Μαρία-Εμμανουέλα του Μιχαήλ, 8) Κάββος Βασίλειος του Μιχαήλ, 9) Αντωνιδάκη Βικτώρια του Φραγκίσκου, 10) Γεργιανάκη Ευαγγελία του Νικολάου και 11) Κουνενού Μαρία του Αριστοτέλη, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν µε τις παραπάνω αιτήσεις και αποφάσισε όπως παρακάτω:

 

Επειδή όπως προκύπτει οπό τον έλεγχο των πιο πάνω δικαιολογητικών όλοι οι υποψήφιοι έχουν τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό προσόντα, δηλαδή ελληνική ιθαγένεια, πτυχίο νομικής σχολής ή πτυχίο αλλοδαπής σχολής με αναγνώριση απότο ΔΟΑΤΑΠ ως ισοτίµου τουτµήµατος Νοµικής των Ελληνικών Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις των .όρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή τους, έχουν λευκό ποινικό μητρώο, και έχουν συμπληρώσει 18µηνη άσκηση από της εγγραφής τους στα μητρώα ασκουμένων σύμφωνα µε τα πιστοποιητικά των δικηγορικώνσυλλόγων Ηρακλείου και Λασιθίου

 

Πρέπει επομένως να γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι

 

Για τους λόγους αυτούς

 

 

 

Αποφαίνεται υπέρ του παραδεκτού των αιτήσεων όλων των παραπάνω υποψηφίων: 1) Κυπριωτάκη Ελεάνα του Ζαχαρία,2) Δροσατάκη Ειρήνη του Γεωργίου, 3) Σταματάκη Σοφία του Μιχαήλ, 4) Δαμαρτζή Γλυκερία-Καλλιόπη του Βασιλείου, 5) Δαμανάκη Μαρία του Δαμουλή, 6) Αληγιζάκης Εμμανουήλ του Ιωσήφ, 7) Μαρκετάκη Μαρία-Εμμανουέλα του Μιχαήλ, 8) Κάββος Βασίλειος του Μιχαήλ, 9) Αντωνιδάκη Βικτώρια του Φραγκίσκου, 10) Γεργιανάκη Ευαγγελία του Νικολάου και 11) Κουνενού Μαρία του Αριστοτέλη, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου.

 

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η εξεταστική επιτροπή, συνέχισε την συνεδρίασή της και αποφάσισε την διεξαγωγή εξετάσεων για την 17, 18, 19 και 21 Ιουνίου 2013, ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή αντίστοιχα και κατάρτισε το πρόγραμμα της γραπτής και προφορικής δοκιμασίας των υποψηφίων το οποίο θα δημοσιευθεί στο ακροατήριο του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμό 24903/1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μαζί με τον κατάλογο των υποψηφίων των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις, όπως παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραπτή δοκιμασία

 

Ημέρα

 

 

Χρονολογία

 

Ώρα

 

Μάθημα

 

Δεύτερα

 

17-6-2013

 

090.00

 

Ποινικό Δίκαιο

 

 

Δεύτερα

 

17-6-2013

 

12:00

 

Ποινική Δικονομία

 

Τρίτη

 

18-6-13

 

09:00

 

Εμπορικό Δίκαιο

 

 

Τρίτη

 

18-6-13

 

12:00

 

Πολιτική Δικονομία

 

 

Τετάρτη

 

19-6-2013

 

09.00

 

Αστικό Δίκαιο

 

 

 

 

 

Προφορική δοκιμασία

 

Ημέρα

 

 

Χρονολογία

 

Ώρα

 

Μάθημα

 

Παρασκευή

 

21-6-2013

 

09.00

 

Όλα τα μαθήματα

 

 

 

 

 

Τόπος της ανωτέρω γραπτής δοκιμασίας σε όλα τα μαθήματα και της προφορικής δοκιμασίας ορίζεται η αίθουσα Σακλαμπάνη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που βρίσκεται στην Πλ. Δασκαλογιάννη.

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο Πρόεδρος τα Μέλη Η Γραμματέας

 

Νικόλαος Μαρκάκης-------------------

 

 

 

Γεώργιος Βαθιανάκης …………….

 

 

 

Νικόλαος Λογοθέτης……… Ειρήνη Σταματάκη

 

Νικόλαος Βεργιτσάκης

 

Νικόλαος Κουβίδης…………..

 

 

 

\

 

 

Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου για φιλανθρωπικό σκοπό

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί στο «Παγκρήτιο Στάδιο » Φιλικός Αγώνας μεταξύ του Συλλόγου Ειδικευόμενων Γιατρών Βενιζέλειου Νοσοκομείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Σκοπός του αγώνα είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την μεταφορά στο εξωτερικό του Μικρού Άγγελου που πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5€.

Εκδήλωση με θέμα: "Αντώνιος Βορεάδης ο Κρης: Από τους πρωταγωνιστές στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης, 100 χρόνια από τον θάνατο του"

Την Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 και ώρα 19:00 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: "Αντώνιος Βορεάδης ο Κρης: Από τους πρωταγωνιστές στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης, 100 χρόνια από τον θάνατο του". Η εκδήλωση παρουσιάζεται στο πλαίσιο των παγκρήτιων εκπαιδευτικών δράσεων για τον εορτασμό των εκατό χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Παρουσίαση του βιβλίου της κ.Ευαγγελής Νικ. Μπράμη, Εφέτη Διοικ.Εφετ. Χανίων,με τίτλο "Θρησκευτική Ελευθερία και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπόθεση Λαρίσης και Λοιποί κατά Ελλάδος".

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου της κ. Ευαγγελής Νικ. Μπράμη, Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Χανίων,με τίτλο "Θρησκευτική Ελευθερία και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπόθεση Λαρίσης και Λοιποί κατά Ελλάδος". Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 1η Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.Η. "Ν.Σακλαμπάνης" ("Πλατεία Δασκαλογιάννη 7-1ος όροφος).

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

-Βασίλης Κυριαζόπουλος
Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Υπ.Εξ.)

-Αντώνιος Χουρδάκης
Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης,Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης
Δικηγόρος Ηρακλείου-ΜΔΕ Εκκλησιαστικού Δικαίου

-Γρηγόρης Κοσσυβάκης
Δικηγόρος Αθηνών-συγγραφέας

Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Χανίων κ.Γεώργιος Σκουλούδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΘ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

 Ηράκλειο  22-05-2013

Παρακαλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι που έχουν εκκρεμείς υποθέσεις στο Υποθ/κείο Νεαπόλεως ,να επικοινωνήσουν με την Αναπληρώτρια Υποθηκοφύλακα κ. Ελένη Δασκαλάκη στο τηλ: 28410/31352.

 Από τη γραμματεία του Δ.Σ.Η.

Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Παπανδρουλιδάκη

Την Κυριακή 26 Μαϊου 2013 και ώρα 7 μ.μ. στα Σταυράκια (αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου εμπρός από την εκκλησία της Ανάστασης του Σωτήρα) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Παπανδρουλιδάκη με τίτλο "Σταυράκια Μαλεβιζίου- η πορεία του χωριού στο χρόνο". Η παρουσίαση θα γίνει από τους: Πρόδρομο Ξενάκη Αρχιμανδρίτη, Κωστή Σπ.Μαστρογιαννάκη φιλόλογο-τέως Λυκειάρχη, Αφροδίτη Τσατσάκη και Γιώργο Ευστρ. Παπανδρουλιδάκη.

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Φωτάκη

Εκδήλωση γνωριμίας με τον συγγραφέα, Σπύρο Φωτάκη, και το νέο του βιβλίο με τίτλο "Ιστορική διαδρομή στην Ελλάδα (1828-2011)" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.
Για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη, θα μιλήσουν οι:
Αλέκος Ανδρικάκης, δημοσιογράφος, Αγγελική Κίτσου Μαγαράκη, δασκάλα-φιλόλογος, Μανώλης Δρακάκης Δρ Ιστορίας στο Π.Κ και Σοφία Καραμανώλη δικηγόρος. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ.Δημήτρης Ξυριτάκης δικηγόρος –συγγραφέας. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο ‘’Ελευθερουδάκης’’.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας καλεί σε εκδήλωση που οργανώνει την Τετάρτη 15-05-2013 και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Νίκος Σακλαμπάνης» στην Πλατεία Δασκαλογιάννη  αρ. 7 -1ος όροφος με θέμα:


* Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ*


Ομιλητής : Δημήτρης Ξυριτάκης.

Συμμετέχουν: Μιχάλης Ασκορδαλάκης, Θανάσης Καραγιάννης, Μανώλης Τσικαλάς,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

        
                                                              Ηράκλειο 30-04-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την αγανάκτησή του  για τις συλλήψεις από το Τουρκικό κράτος δικηγόρων, μελών του CHD, που αποτελεί πολυπληθή οργάνωση δικηγόρων οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση και υπεράσπιση υποθέσεων κινηματικού χαρακτήρα στην Κων/πολη. Οι συλλήψεις  αυτές  και η εν γένει ενοχοποίησή των Τούρκων συναδέλφων με μόνη αιτιολογία τον πολιτικό χαρακτήρα των υποθέσεων που υπερασπίζονται, προσβάλλει κατάφωρα τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, που αποτελεί κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Nομικού Πολιτισμού,  και  είναι κατοχυρωμένος από την ΕΣΔΑ ( άρθρο 6 παρ. 2) και το άρθρο 1  των βασικών αρχών για τον ρόλο του δικηγόρου που έχουν υιοθετήσει τα Ηνωμένα Έθνη .
Η με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδιση του δικηγόρου στην άσκηση των καθηκόντων του, οδηγεί με βεβαιότητα στην παραβίαση του θεσμού της δίκαιης δίκης, αλλά  και της βασικής αρχής ότι οι δικηγόροι δεν πρέπει να ταυτίζονται ούτε με τους εντολείς τους, ούτε με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουν.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καταδικάζει τη σύλληψη ως και κάθε ενέργεια που έχει στόχο την τρομοκράτηση των Τούρκων συναδέλφων, διακηρύσσει την συμπαράστασή του στους διωκόμενους, και ζητά  την άμεση απελευθέρωσή τους.
 Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ                         ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ