ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης

Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ Α’ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  2. Την με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ.34479/29-12-2014 απόφαση Π.Υ.Σ. με την οποία αποφασίζεται και εγκρίνεται η πρόσληψη είκοσι δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

  3. Το με αριθμό Α2β/ΓΠοικ15249/24-2-2016 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας, με το οποίο μας ζητείται να προχωρήσουμε στην προκήρυξη μια θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 2. περ. ιβ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 234/2009) και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 ( ΦΕΚ Α 208/2013) «Κώδικας Δικηγόρων».


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

την πλήρωση της μίας (1) θέσης Νομικού/κής Συμβούλου με έμμισθη εντολή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, και προσκαλούμε δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ Εφέταις που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο/Η Νομικός/κή Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης ως εξής:

  • Η υπεράσπιση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής των συμφερόντων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

  • Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και η συστηματική καθοδήγηση με νομικές συμβουλές των υπηρεσιών της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

  • Η επίλυση εργατικών ή άλλων διαφορών με Διοικητικές Αρχές ή άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

  • Η παρακολούθηση και υποβολή έγγραφων εισηγήσεων για τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τα κληροδοτήματα, τα μίσθια, την αξιοποίηση της περιουσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης καθώς και των φορέων της αρμοδιότητας της, και γενικά όσων υποθέσεων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης υπάγονται στην αρμοδιότητα Δικηγόρου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

  • Η παράσταση, εισήγηση και παρουσίαση νομικών θεμάτων που απασχολούν την 7η Υ.ΠΕ., σε συναντήσεις ή σεμινάρια ή συνέδρια ή συσκέψεις που διοργανώνει ή που συμμετέχει η 7η Υ.ΠΕ..

  • Η συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας για όλα τα θέματα που απασχολούν την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης και η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την Υπηρεσία.

Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β` 498) και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ