ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΤΩΝ TOY ΜΕΛΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

Στις 3-6-2018 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Γ.Σ. των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. η οποία έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

Για να δείτε τις αποφάσεις της Γ.Σ. πατήστε εδώ.