ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 ΑΠΟ ΤΟ Τ.Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΩΙΓ5465ΧΘ7-4ΘΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6502/2/48 – α΄

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

 

 

1. Γενικά

 

α) Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

β)Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στις πόλεις του Διδυμοτείχου, της Κομοτηνής και του Ρεθύμνου.

γ) Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 

 • Άρθρο 41 παρ. 9 και 10 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152/8-10-1984) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».

 • Ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ.Α΄- 41/29-2-2000) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. σύσταση Α.Ε.Α. και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Ν.4249/2014 (Φ.Κ.Α΄-73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • Π.Δ.178/2014 (Φ.Ε.Κ.Α΄-281/31-12-2014)«Οργάνωση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».

 • Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με τις επιφυλάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

 • Υπ’ αριθ. 8004/15/10-δ΄ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄-70/19-01-2018/19-01-2018) Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας».

 • Υπ’ αριθ. 652 από 10-03-2016 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018 - 2019 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

 

2. Προσόντα Υποψηφίων – Θέσεις προς κάλυψη

 

α) Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

(1) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

(3) Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α-26/09-02-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(4) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

(5) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.

(6) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).

(7) Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α΄ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007).

(8) Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

(9) Οι υποψήφιοι/-ες που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.

(10) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).

(11) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.

(12) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνομικοί να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

(13) Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

(14) Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνομικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

 

β) Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών – βοηθών), στα ακόλουθα μαθήματα:

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ (Α΄ & Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Τακτικοί

Αναπληρωτές

Βοηθοί

Μάθημα: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

Ενότητα –Αντικείμενο: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

Ενότητα –Αντικείμενο: Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

1

3

-

Μάθημα: Αστυνομικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα

1

3

-

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

1

3

-

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα –Αντικείμενο: Επιστημονική Αστυνομία

1

3

-

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Ιατροδικαστικής

1

3

-

Μάθημα: Εγκληματολογία – Ανακριτική

Ενότητα –Αντικείμενο: Εγκληματολογία

1

3

-

Μάθημα: Εγκληματολογία – Ανακριτική

Ενότητα –Αντικείμενο: Ανακριτική

1

3

-

Μάθημα: Οπλοτεχνική – Σκοποβολή

1

2

4

Μάθημα: Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

Ενότητα –Αντικείμενο: Αυτοάμυνα

1

2

4

Μάθημα: Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

Ενότητα –Αντικείμενο: Αυτοπροστασία

1

2

4

Μάθημα: Πληροφορική

2

2

2

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

2

3

-

Μάθημα: Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων

1

3

-

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ (Α΄ & Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Τακτικοί

Αναπληρωτές

Βοηθοί

Μάθημα: Σωματική αγωγή – Αθλητισμός

2

4

-

Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Ενότητα –Αντικείμενο: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία

1

2

-

Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Ενότητα –Αντικείμενο: Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

1

2

-

Μάθημα: Πρώτες βοήθειες –Υγιεινή Προσωπικού

1

2

-

Μάθημα: Στοιχεία Αστικού Δικαίου

1

2

-

Μάθημα: Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου

1

2

-

 

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα ακόλουθα :

 

Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την επιλογή των υποψηφίων, θεωρείται ότι η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους/-ες προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες/ιδες, Δημοσίους Υπαλλήλους, Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει, κλπ).

 

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

 

1. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

2. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων:

α) Για το αντικείμενο του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

β) Για το αντικείμενο τηςΕφαρμογής Ποινικών Υποθέσεων»:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί.

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

Να κατέχουν και γνώσεις στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (με σχετική μνεία στην υπεύθυνη δήλωση τους).

 

3. Αστυνομικό Δίκαιο:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί.

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

 

4. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα - Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου:

α) Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

β) Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

5. Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι):

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

 

6. Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

 

7. Θέματα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

 

8. Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής

α) Επιστημονική Αστυνομία:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

β) Στοιχεία Ιατροδικαστικής:

Να κατέχουν Πτυχίο Ιατρικού Τμήματος Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

9. Εγκληματολογία – Ανακριτική:

α) Εγκληματολογία:

Να κατέχουνΠτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Τμήματος Κοινωνιολογίας ή Τμήματος Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ή αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

β) Ανακριτική:

Να κατέχουνΠτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

10. Οπλοτεχνική – Σκοποβολή:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Στρατιωτικοί, Λιμενικοί κ.λ.π.

Οι ανωτέρω να έχουν υποστεί ή να έχουν παρακολουθήσει:

α) Είτε εκπαίδευση σε θέματα παρουσίασης – επίδειξης νέων μορφών τεχνογνωσίας και τεχνικής διδασκαλίας σε πρακτικά μαθήματα της Σχολής Αστυφυλάκων.

β) Είτε εκπαίδευση σε θέματα εκπαιδευτών παιδαγωγικής ψυχολογίας, επικοινωνίας και ολυμπιακής τεχνογνωσίας.

γ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, Ασκήσεων Πυκνής Τάξης.

δ) Είτε Σχολείο κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ε) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Εκπαιδευτών του μόνιμου Προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων.

στ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας Σχολείου Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ζ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής Σκοποβολής.

η) Είτε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού.

θ) Είτε σεμινάριο Αυτοπροστασίας.

ι) Είτε εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού και εγκατάστασης λογισμικού στους εξομοιωτές διαχείρισης κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων.

ια) Είτε σχολείο οπλισμού του ΚΕΤΧ (ΠΑΤΡΑ).

ιβ) Είτε μετεκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιγ) Είτε εκπαίδευση στην Δ.Τ.Ε.Ν.Ε. ως Οπλουργοί.

ιδ) Είτε εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης σε θέματα Ψυχολογίας – Παιδαγωγικής – Επικοινωνίας – Τεχνικές Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα – Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιε) Είτε εκπαίδευση Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως εκπαιδευτές θεμάτων Αστυνομικής Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και Αμυντικής Σκοποβολής.

 

- Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων βοηθών που έχουν προκηρυχθεί, από υποψήφιους/-ες κατέχοντες κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα δυνατόν αυτές να καλυφθούν από αστυνομικούς που υπηρετούν έστω και με απόσπαση στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, αφού υποστούν προς τούτο κατάλληλη ενημέρωση.

- Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις βοηθών δυνατόν αυτές να καλυφθούν από αστυνομικούς που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες εκτός της Σχολής Αστυφυλάκων, αφού υποστούν προς τούτο κατάλληλη ενημέρωση.

 

11. Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία:

α) Αυτοάμυνα:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί

εν συντάξει Στρατιωτικοί, Λιμενικοί κ.λπ.

Οι ανωτέρω να έχουν υποστεί ή να έχουν παρακολουθήσει:

 • α) Είτε εκπαίδευση σε θέματα παρουσίασης – επίδειξης νέων μορφών τεχνογνωσίας και τεχνικής διδασκαλίας σε πρακτικά μαθήματα της Σχολής Αστυφυλάκων.

β) Είτε εκπαίδευση σε θέματα εκπαιδευτών παιδαγωγικής ψυχολογίας, επικοινωνίας και ολυμπιακής τεχνογνωσίας.

γ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, Ασκήσεων Πυκνής Τάξης.

δ) Είτε Σχολείο κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ε) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Εκπαιδευτών του μόνιμου Προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων.

στ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας Σχολείου Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ζ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής Σκοποβολής.

η) Είτε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού.

θ) Είτε σεμινάριο Αυτοπροστασίας.

ι) Είτε εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού και εγκατάστασης λογισμικού στους εξομοιωτές διαχείρισης κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων.

ια) Είτε σχολείο οπλισμού του ΚΕΤΧ (ΠΑΤΡΑ).

ιβ) Είτε μετεκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιγ) Είτε σχολείο ειδικής σωματικής εκπαίδευσης στις μεθόδους Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, ΤΖΟΥΝΤΟ – ΚΑΡΑΤΕ – ΑΙ ΚΙΝΤΟ.

ιδ) Είτε εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης σε θέματα Ψυχολογίας – Παιδαγωγικής – Επικοινωνίας – Τεχνικές Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα – Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιε) Είτε εκπαίδευση Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως εκπαιδευτές θεμάτων Αστυνομικής Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και Αμυντικής Σκοποβολής.

Εκτός των κατεχόντων κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, δυνατόν να επιλεγούν ως βοηθοί στο εν λόγω μάθημα για κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων και:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμων τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων με ειδικότητα TAEKWONDO ή JUDO ή πυγμαχία ή πάλη ή παρεμφερών ειδικοτήτων, ως βοηθοί.

Προπονητές/-τριες αθλημάτων πολεμικών-μαχητικών τεχνών των οποίων το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και από την οικεία ομοσπονδία.

Από γνωρίζοντες - κατέχοντες πολεμικές-μαχητικές τέχνες, έχοντες προϋπηρεσία στη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος τουλάχιστον ενός έτους σε Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

- Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν και πάλι οι προκηρυχθείσες θέσεις βοηθών, είναι δυνατόν αυτές να καλυφθούν από αστυνομικούς που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες, εκτός της Σχολής Αστυφυλάκων, αφού υποστούν προς τούτο κατάλληλη ενημέρωση.

 

β) Αυτοπροστασία:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί

 • εν συντάξει Αστυνομικοί

Οι ανωτέρω να έχουν υποστεί ή να έχουν παρακολουθήσει:

 

α) Είτε εκπαίδευση σε θέματα παρουσίασης – επίδειξης νέων μορφών τεχνογνωσίας και τεχνικής διδασκαλίας σε πρακτικά μαθήματα της Σχολής Αστυφυλάκων.

β) Είτε εκπαίδευση σε θέματα εκπαιδευτών παιδαγωγικής ψυχολογίας, επικοινωνίας και ολυμπιακής τεχνογνωσίας.

γ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, Ασκήσεων Πυκνής Τάξης.

δ) Είτε Σχολείο κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ε) Είτε εκπαίδευση σε θέματα Εκπαιδευτών του μόνιμου Προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων.

στ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας Σχολείου Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών.

ζ) Είτε εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών εκπαιδευτικού χαρακτήρα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής Σκοποβολής.

η) Είτε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εκπαιδευτικού προσωπικού.

θ) Είτε σεμινάριο Αυτοπροστασίας.

ι) Είτε εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας χειρισμού και εγκατάστασης λογισμικού στους εξομοιωτές διαχείρισης κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων.

ια) Είτε σχολείο οπλισμού του ΚΕΤΧ (ΠΑΤΡΑ).

ιβ) Είτε μετεκπαίδευση σε θέματα Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιγ) Είτε σχολείο ειδικής σωματικής εκπαίδευσης στις μεθόδους Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας, ΤΖΟΥΝΤΟ – ΚΑΡΑΤΕ – ΑΙ ΚΙΝΤΟ.

ιδ) Είτε εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης σε θέματα Ψυχολογίας – Παιδαγωγικής – Επικοινωνίας – Τεχνικές Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα – Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής.

ιε) Είτε εκπαίδευση Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως εκπαιδευτές θεμάτων Αστυνομικής Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής και Αμυντικής Σκοποβολής.

 

- Σε περίπτωση που και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις βοηθών, δυνατόν αυτές να καλυφθούν από αστυνομικούς που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες, εκτός της ΣχολήςΑστυφυλάκων, αφού υποστούν προς τούτο κατάλληλη ενημέρωση.

 

12. Πληροφορική:

Να κατέχουν Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού- Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.), ή Ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων ή να είναι Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων με τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής ή τριακοσίων (300) ωρών τουλάχιστον εξειδίκευση στην Πληροφορική.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

- Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις των βοηθών με υποψήφιους/-ες κατέχοντες εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσόντων, είναι δυνατό να καλυφθούν από πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών ή ισότιμων Τίτλων Σπουδών αντίστοιχων ειδικοτήτων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής ή να είναι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων με τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Πληροφορικής ή τριακοσίων (300) ωρών τουλάχιστον εξειδίκευση στην Πληροφορική ή οι Αστυνομικοί TOPUSERS επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλακες ή Ειδικοί Φρουροί έχοντες διδακτική προϋπηρεσία στο εν λόγω αντικείμενο σε Αστυνομικές Σχολές, τουλάχιστον ενός έτους.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

Για το συγκεκριμένο μάθημα να εξετάζεται κάθε αίτηση υποψηφιότητας στην οποία οι Τίτλοι Σπουδών που αναφέρονται είναι παρεμφερείς, σχετικοί, συναφείς, κλπ με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

 

13. Ξένη Γλώσσα:

Να κατέχουν Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ή Ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου είναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

14. Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων:

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικοί.

 • εν συντάξει Αστυνομικοί.

 

15. Σωματική αγωγή – Αθλητισμός:

Να κατέχουν Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Οι καθηγητές/-τριες φυσικής αγωγής εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών θα καταθέτουν επιπλέον πιστοποιητικό διπλώματος ειδικότητας αθλήματος από την πανεπιστημιακή σχολή αποφοίτησης, καθόσον κριτήριο για την προτίμησή τους θα συνεκτιμηθεί και αυτό και ειδικότερα της ειδικότητας στην κολύμβηση, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση και κλασικό αθλητισμό.

 

16. Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία:

α) Για τη διδασκαλία του αντικειμένου «Κοινωνική και Επαγγελματική αγωγή- Δεοντολογία» του μαθήματος «Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή – Δεοντολογία –Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία»

Να είναι:

 • εν ενεργεία Αστυνομικό Προσωπικό

 

β) Για τη διδασκαλία του αντικειμένου «Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία» του μαθήματος «Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή – Δεοντολογία –Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία»:

Να είναι :

 • εν ενεργεία Αστυνομικό Προσωπικό

 • κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ημεδαπού Πανεπιστημίου ή άλλου Τμήματος αντίστοιχου, ανάλογου και ισότιμου ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου έιναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

17. Πρώτες βοήθειες – Υγιεινή Προσωπικού:

Να κατέχουν Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής Σχολής με ειδικότητα ή άνευ ειδικότητας, ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ή Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου έιναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

18. Στοιχεία Αστικού Δικαίου:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου έιναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

19. Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου:

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων.

Σε περίπτωση μη κάλυψης, εν όλω ή εν μέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, με υποψήφιους/-ες πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Τμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου έιναι συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.

 

3. Γενικά καθήκοντα – Υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού

 

Το διδακτικό προσωπικό έχει τα ακόλουθα Καθήκοντα και Υποχρεώσεις.

 1. Να διδάσκει ολόκληρη την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής Αστυφυλάκων.

 2. Να οργανώνει και να προγραμματίζει το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος.

 3. Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, εφόσον αυτό συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.

 4. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμόδια τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

 5. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή να ενημερώνει το διοικητή του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων.

 6. Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται συχνά με τους συναδέλφους του, του ίδιου κύκλου μαθημάτων (ποινικών – κοινωνικών, κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη πρόοδος της διδακτέας ύλης.

 7. Να προσέρχεται την καθορισμένη ώρα και να ειδοποιεί έγκαιρα το αρμόδιο γραφείο του Τ.Δ.Α. σε περίπτωση κωλύματος. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή στη διδασκαλία της προβλεπόμενης διδακτέας ύλης, χωρίς κενά και άσκοπες επαναλήψεις, οι τακτικοί καθηγητές/-τριες οφείλουν, σε περίπτωση κωλύματος, να ενημερώνουν τους αναπληρωματικούς καθηγητές/-τριες (στο χώρο εργασίας ή την οικία τους) περί του ειδικότερου αντικειμένου διδασκαλίας, προκειμένου να προετοιμάζονται κατάλληλα.

 8. Να ενημερώνει το Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, σχετικά με την πρόοδο των Δοκίμων Αστυφυλάκων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση ή αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.

 9. Να συμμετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων που πραγματοποιείται τακτικά κάθε τρίμηνο ή και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος.

 10. Να καταβάλλει προσπάθεια για την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας

α) με την χρησιμοποίηση πρακτικών παραδειγμάτων αναφέροντας περιστατικά από την επικαιρότητα ή γεγονότα του παρελθόντος που απασχόλησαν την Αστυνομία και την κοινή γνώμη, με κριτική των εύστοχων και άστοχων ενεργειών των Αστυνομικών που επενέβησαν.

β) με την ανάλυση πραγματικών συμβάντων και τη δημιουργία εικονικών περιστατικών, όπου θα προσεγγίζονται κατά το δυνατό, οι πραγματικές συνθήκες αστυνόμευσης, στα οποία με τη συμμετοχή των Δοκίμων Αστυφυλάκων σε διάφορους ρόλους (δράστη, παθόντα, μάρτυρα, επεμβαίνοντος Αστυνομικού Ανακριτικού Υπαλλήλου), θα δίδονται οδηγίες – παρατηρήσεις ως προς το ορθό ή μη της αντιμετώπισης.

γ) Επίσης δίδοντας στους Δοκίμους Αστυφύλακες υποδείγματα σεναρίων, πραγματικών ή μη, πάνω στα οποία να προβληματίζονται και να καλούνται να δίνουν έγγραφες ή προφορικές απαντήσεις, και εν συνέχεια δε, να διεξάγεται συζήτηση και να δίδεται η ορθή λύση.

δ) Αναθέτοντας ατομικές και ομαδικές εργασίες ή ασκήσεις για μελέτη, έρευνα και προβληματισμό σε πρακτικά κυρίως μαθήματα.

ε) Πραγματοποιώντας ανά τέσσερις (4) ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, πρακτικές ασκήσεις.

 1. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων να εφαρμόζει το σύστημα διπλής κατεύθυνσης (διδάσκων/-ουσα – εκπαιδευόμενος/-νη), υπό τύπον διαλογικής συζήτησης προς εμπέδωση των γνώσεων και εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των Δοκίμων στη διδασκαλία.

 2. Να διακρίνεται για αντικειμενικότητα και για απροσωποληψία. Να αποφεύγει την ανοχή, να καταδικάζει την αμέλεια και να επαινεί την καλή επίδοση, ώστε να δημιουργείται πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των Δοκίμων.

 3. Να ελέγχει την επίδοση των Δοκίμων, στα μετά βαθμού μαθήματα με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις ή με ανάθεση σ’ αυτούς ατομικής ή ομαδικής εργασίας και να παραδίνει στη Διοίκηση του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων την προφορική βαθμολογία τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων κάθε εξαμήνου.

 4. Να διεξάγει ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα της ειδικότητάς του.

 5. Να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που εντάσσονται στη διδασκαλία του μαθήματός του.

 6. Να συμμετέχει σε δραστηριότητες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων όπου διδάσκει.

 

 

4. Δικαιολογητικά

 

α. Όσοι/-ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου με βάση ότι αυτά θα είναι:

 

1) Αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.

2) Καταγεγραμμένα σε Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/-οι σελίδας/-ων του καθενός.

- Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο/η ίδιος/-ια ο/η αιτών/-ουσα.

 

(α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ4 εκ. (η αίτηση χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).

(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία.

(γ) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής (χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).

(δ) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του/της αιτούντος/-σας.

(ε) Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

(στ) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

(ζ) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους/-ες Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Σε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.

(η) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, κατά περίπτωση στην οποία να δηλώνουν ότι:

Πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007).

Δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης εκ μέρους τους θέσεως και ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας.

Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (για τους άρρενες υποψηφίους).

Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α 26/9-2-2007.

Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων και στο Βιογραφικό Σημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή.

 

β. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για περισσότερα του ενός μαθήματα:

 

(1) Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω για το μάθημα της πρώτης επιλογής τους.

(2) Για καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν φάκελο με :

(α) Αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση.

(β) Απλό σημείωμα, στο οποίο δηλώνεται το μάθημα, για το οποίο έχουν υποβάλει τον πλήρη φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

 • Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 από 07-02-2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2427/1997«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

 

5. Κριτήρια Αξιολόγησης

 

α. Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, κατά περίπτωση μαθήματος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση της σειράς που αναγράφονται:

 • Η κατοχή βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει (υποχρεωτικά κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή AΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου επίσημα).

 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει.

 • Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει.

 • Ο ζήλος για την προαγωγή του αστυνομικού θεσμού στη Χώρα μας.

 • Ο σεβασμός, η καλλιέργεια και η περαιτέρω ανάπτυξη των αξιών, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγούνται οι εκπαιδευόμενοι/-ες Δόκιμοι Αστυφύλακες.

 • Η επιτυχής και μακροχρόνια διδακτική προϋπηρεσία στην Σχολή Αστυφυλάκων ή άλλες αστυνομικές ή στρατιωτικές σχολές ή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα.

 • Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους δόκιμους αστυφύλακες (με συμπλήρωση ειδικού εντύπου).

 • Η ανελλιπής παρουσία των διδασκόντων κατά τις προηγούμενες συνεργασίες με την Σχολή Αστυφυλάκων.

 • Το πνεύμα και η διάθεση συνεργασίας με τη Σχολή, αλλά και με τους λοιπούς διδάσκοντες/-ουσες καθηγητές/-τριες.

 • Τα αποτελέσματα – γενική παρουσία σε τυχόν πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης.

 • Η διδασκαλία ως εν ενεργεία Καθηγητές/-τριες – Αναπληρωτές/-τριες – Επίκουροι – Λέκτορες σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.

 • Η ευδόκιμη αποφοίτηση από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.

 • Ομότιμοι καθηγητές/-τριες Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.

 • Εν συντάξει μη ομότιμοι καθηγητές/-τριες Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

 • Διδάσκοντες/-ουσες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980.

 • Η διδακτική ικανότητα και πείρα και η εν γένει εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρεται, επιθυμεί και αιτείται να διδάξει.

 • Αστυνομικό προσωπικό.

 • Η αξιολόγηση ως «εξαίρετος» είτε κατά το τελευταίο είτε κατά τα δύο τελευταία είτε κατά τα τρία τελευταία έτη (αναλόγως του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας).

 • Η κατοχή «εξαιρέτως» των ουσιαστικών προσόντων του βαθμού τους, των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων, ως επίσης και η μη ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελλείψεων σε αυτούς.

 • Η ευμενής κρίση από τα αρμόδια συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.

 • Η τιμωρία ή μη για πειθαρχικά παραπτώματα.

 • Συγγραφικό έργο αυτοτελές ή σε συνεργασία με τρίτους, σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρεται, επιθυμεί και αιτείται να διδάξει.

 • Η υπηρεσιακή ενασχόληση, η εμπειρία και η ως εκ τούτου μεγαλύτερη και πληρέστερη ενημερότητα, υπευθυνότητα και εγκυρότητα πληροφοριών επί του διδακτικού γνωστικού αντικειμένου.

 • Η εμπειρία από την ενάσκηση του αστυνομικού λειτουργήματος σε αστυνομικές Υπηρεσίες, από διάφορες θέσεις.

 • Για τους/τις εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς κ.λ.π. η αποστρατεία τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

 • Η κατοχή, από μέρους των εν συντάξει αστυνομικών ή στρατιωτικών κ.λ.π., επαγγελματικής και επιμορφωτικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, ως επίσης και η επιμόρφωσή τους στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

 • Επαγγελματική ενασχόληση, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ως ελεύθερος/-η επαγγελματίας, στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμεί να διδάξει.

 • Δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο.

 • Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο.

 • Η κατοχή πτυχίου πολεμικών τεχνών.

 • Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Η γνώση ξένης γλώσσας.

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 • Βραβεία από επιστημονικούς φορείς σε αντικείμενο συναφές με αυτό της αιτούμενης θέσης.

 • Η κατοχή πιστοποίησης από το Αρμόδιο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως εκπαιδευτής ενηλίκων.

 • Υποτροφίες.

 • Και ότι άλλο ήθελε προσκομιστεί προκειμένου ληφθεί ανάλογα υπόψη για την επιλογή του/της υποψήφιου/-ιας ως διδακτικό προσωπικό.

 

β. Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων διατηρεί το δικαίωμα:

 • Να υποβάλλει υποψήφιο/-α ή υποψήφιους/-ες σε προσωπική συνέντευξη.

 • Να καλέσει υποψήφιους/-ες όταν απαιτούνται διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

 

γ. Η Σχολή επίσης διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) των απαιτουμένων θέσεων ή ωρών για οποιοδήποτε μάθημα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην καλεί για διδασκαλία διορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών.

 

δ. Η Σχολή Αστυφυλάκων (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου) έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο να πραγματοποιεί επαλήθευση της γνησιότητας των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών/ριών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

 

εΔιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς καμία ειδοποίηση από την υπηρεσία, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.

2. Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

3. Όταν δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

 

στ. Έκδοση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα επιλογής διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Αστυφυλάκων, για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, θα δημοσιευτούν - ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr).

 

6. Εκπαίδευση στην Σχολή – Αποζημίωση διδασκόντων – Λύση σύμβασης εργασίας

 

- Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται κατά κύριο λόγο τις πρωινές ώρες και από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00.

Είναι ενδεχόμενο όμως να χρειαστεί να απασχοληθούν και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ωρών, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, είτε αργίες, για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών της Σχολής, σε συγκεκριμένες ώρες για τις οποίες θα ενημερώνονται οι διδάσκοντες το ταχύτερο δυνατό.

- Για την έκτακτη απασχόλησή τους στη Σχολή τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση.

- Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εργασίας, που υπογράφεταιμεταξύ αυτής και του διορισθέντος διδάσκοντος, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση.

- Για τους αιτούντες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

 

7. Υποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών

 

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, οδός Ν. Καζαντζάκη αρ. 36, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

 

8. Επικοινωνία - Πληροφορίες

 

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου στα τηλέφωνα 28310 40108 & 20310 40109.

 

 

 

Ρέθυμνο , 01 Σεπτεμβρίου 2018

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΩΙΓ5465ΧΘ7-4ΘΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6502/2/48 – α΄

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

 

1.α. Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.

Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στις πόλεις του Διδυμοτείχου, της Κομοτηνής και του Ρεθύμνου.

β. Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018 - 2019.

 

2. Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, είναι οι κάτωθι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ (Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Τακτικοί

Αναπληρωτές

Βοηθοί

Μάθημα: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

Ενότητα –Αντικείμενο: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

Ενότητα –Αντικείμενο: Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

1

3

-

Μάθημα: Αστυνομικό Δίκαιο

1

3

-

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα

1

3

-

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

1

3

-

Μάθημα: Θέματα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

1

3

-

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα –Αντικείμενο: Επιστημονική Αστυνομία

1

3

-

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα –Αντικείμενο: Στοιχεία Ιατροδικαστικής

1

3

-

Μάθημα: Εγκληματολογία – Ανακριτική

Ενότητα –Αντικείμενο: Εγκληματολογία

1

3

-

Μάθημα: Εγκληματολογία – Ανακριτική

Ενότητα –Αντικείμενο: Ανακριτική

1

3

-

Μάθημα: Οπλοτεχνική – Σκοποβολή

1

2

4

Μάθημα: Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

Ενότητα –Αντικείμενο: Αυτοάμυνα

1

2

4

Μάθημα: Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

Ενότητα –Αντικείμενο: Αυτοπροστασία

1

2

4

Μάθημα: Πληροφορική

2

2

2

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

2

3

-

Μάθημα: Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων

1

3

-

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ (Α & Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

 

Τακτικοί

Αναπληρωτές

Βοηθοί

Μάθημα: Σωματική αγωγή – Αθλητισμός

2

4

-

Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Ενότητα –Αντικείμενο: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία

1

2

-

Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

Ενότητα –Αντικείμενο: Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία

1

2

-

Μάθημα: Πρώτες βοήθειες –Υγιεινή Προσωπικού

1

2

-

Μάθημα: Στοιχεία Αστικού Δικαίου

1

2

-

Μάθημα: Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου

1

 

-

 

3. α. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ως και τα απαιτούμενασχετικά υπηρεσιακά έντυπα, για την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.) παρέχονται από Υπηρεσία μας στη Διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, οδός Ν. Καζαντζάκη αρ. 36, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο.

β. Για λοιπές λεπτομέρειεςκαι πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας μας, στα τηλέφωνα 2831040108 & 2831040109 και από ώρες 09:00 μέχρι 14:00 .

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την πρόσληψη με επιλογή των υποψηφίων, θα γίνεται μέχρι την 13:00 ώρα της Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018 , προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.

Δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier, στην έδρα της Υπηρεσίας μας,υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των αναφερομένων στη σχετική προκήρυξη.

 

 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο , 01 Σεπτεμβρίου 2018

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

(ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ. Η ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ)

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Κ.Λ.Π.)

ΑΛΛΟ (Αναφέρεται):

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ.Δ.Α. ………………………..

Αρμόδιος: ……………………

Αριθ. Πρωτ. Αίτησης

……………………………..

Φωτογραφία

Ημ/νία υποβολής Αίτησης

……………………………..

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Περί προσλήψεως σε θέση Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Αστυφυλάκων (Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων …………………………..), για το Εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019

 

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ/Τ.Δ.Α. ………………………….

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η

Υποβάλλω υποψηφιότητα για να προσληφθώ με ωριαία αποζημίωση, σε θέση Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων ……………, προκειμένου να διδάξω το μάθημα** που αιτούμαι στη συνημμένη δήλωσή μου.

Επισυνάπτω αντίγραφα Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών και Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό μου έργο, καθώς και την προϋπηρεσία μου.

β) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων υπό τύπον Υπεύθυνης Δήλωσης επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής.

γ) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), καθόσον οι τίτλοι σπουδών μου έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96. (Χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).

Τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλονται με ενιαία αρίθμηση όλων των σελίδων. Επίσης σας υποβάλλω και πίνακα περιεχομένων των υποβαλλομένων εγγράφων.

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΤΟ ΓΕΝΟΣ (ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΗ):

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Α.Δ.Τ.:

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Αρ. Μητρώου Ασφάλισης:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΒΑΘΜΟΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ*:

ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ: Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΛΛΟ ΤΗΛ.:

e-mail:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

ΑΓΑΜΟΣ/Η ΕΓΓΑΜΟΣ/Η Αριθ. τέκνων:

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

* Συμπληρώνεται από τους Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς και Δημόσιους Υπάλληλους

** Για κάθε μάθημα θα υποβάλλεται ξεχωριστή Αίτηση σύμφωνα με αναφερόμενα στην προκήρυξη.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ………………………………20…..

Ο ή Η Αιτ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

 

1. ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ (Δυνατή η αίτηση και για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων).

Ειδικότερο αντικείμενο μαθήματος

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ** (Αριθμητικά)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ*

 

 

 

 

 

 

 

3. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ** (Αριθμητικά)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ** (Αριθμητικά)

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ*

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

* Οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

** Η αναγραφή του βαθμού πτυχίου (αριθμητικά) είναι υποχρεωτική.

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ - ΣΧΟΛΗ

ΘΕΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΟ - ΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ

α)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

γ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

α)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

γ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Έχω Υπηρεσιακή εμπειρία που έχει σχέση με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω και η οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στις κάτωθι Υπηρεσίες (αναφέρεται και ο χρόνος Υπηρεσίας σε αυτές).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Η Υπηρεσιακή μόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω προκύπτει από τα κατωτέρω αναφερόμενα (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη μόρφωση η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα επιπλέον και την κατωτέρω αναφερόμενη μόρφωση (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη επιμόρφωση η οποία είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη επιμόρφωση η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ Κ.Λ.Π.

(Συμπληρώνεται μόνο από εν συντάξει Αστυνομικούς ή Στρατιωτικούς κ.λ.π.)

Διαθέτω/Δεν διαθέτω (διαγράφεται το αναληθές) επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω η οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στο Σώμα και την επιμόρφωσή μου στο ίδιο αντικείμενο.

 

 

Τα ανωτέρω προκύπτουν:

 

α) Η επαγγελματική μου πείρα από την Υπηρεσία μου στις κάτωθι Υπηρεσίες, το αντικείμενο των οποίων έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρεται και ο χρόνος Υπηρεσίας σε αυτό).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επίσης η επαγγελματική μου πείρα προκύπτει και από την Υπηρεσία μου στις κατωτέρω Υπηρεσίες, το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

β) Η μόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω, προκύπτει από τα κατωτέρω αναφερόμενα (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας απέκτησα επιπλέον και την κατωτέρω αναφερόμενη μόρφωση (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

γ) Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη επιμόρφωση η οποία είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας. ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας απέκτησα επιπλέον και την κατωτέρω αναφερόμενη επιμόρφωση (αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ)

Πάνω στο αντικείμενο που επιθυμείτε να διδάξετε και αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία:

(Από εν συντάξει Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς συμπληρώνεται η επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε είτε πριν την κατάταξή τους είτε μετά την αποστρατεία τους).

(Είδος εργασίας, εργοδότης, θέση, διάρκεια, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κ.λ.π.)

α)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

γ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ: …………(Αριθμητικά)

 

 

 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 

α) Κατέχετε Δημόσια Θέση:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Αν ΝΑΙ, ποια ακριβώς θέση κατέχετε; (Να γράψετε αναλυτικά στοιχεία για το αντικείμενό σας Κατηγορία - Βαθμό).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

β) Ασκείτε ελεύθερο επάγγελμα απασχόλησης:

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε ακριβώς την απασχόλησή σας

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

γ) Άλλη Επαγγελματική Απασχόληση:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

δ) Άνεργος …………….

 

12. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κλπ, συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους εφόσον υπάρχουν).

 

α) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

β) ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

γ) ΑΛΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

δ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ (χρόνος έκδοσης κ.λ.π.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

13. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

α) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

β) ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

γ) ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

14. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΩΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

 

 

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΡΩΣΙΚΗ

 

 

 

 

ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

 

 

15. ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΩΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ) (Πιστοποίηση όπως περιγράφεται στην προκήρυξη)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

WORD

 

EXCEL

 

POWER POINT

 

 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

17. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

19. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

20. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

21. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Αφορά τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής)

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/ΟΜΑΔΑ

ΘΕΣΗ

ΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Είμαι διαθέσιμος/η για όλες τις ώρες, τις ημέρες και τις Εκπαιδευτικές Περιόδους που αναφέρονται στην προκήρυξη ή είμαι διαθέσιμος μόνο τις κατωτέρω αναφερόμενες ώρες, ημέρες και Εκπαιδευτικές Περιόδους:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

23. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημειώστε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμείτε να δηλώσετε συμπληρωματικά:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

24. Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, αφού σε συντρέχουσα περίπτωση και εφόσον το ζητήσω, μου αναλυθούν, επεξηγηθούν, κ.λ.π. αυτοί/ές από την Υπηρεσία πρόσληψης.

 

25. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή, πραγματικά και πλήρη και ότι θα προσκομίσω έγκαιρα δικαιολογητικά εφ’ όσον μου ζητηθούν.

 

Ημερομηνία ………………………………201…

Ο ή Η Δηλ……….

 

 

 

 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)ΠΡΟΣ (1) :

 

Ο/Η Όνομα :

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία Γέννησης (2) :

 

Τόπος Γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Υπηρεσία που υπηρετώ:

 

Βαθμός:

 

Τόπος κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ.:

 

Τ.Κ:

 

Αρ.Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νσηΗλεκτρ.Ταχυδρομείου

(E-mail):

 

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

 

1)α)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών r

β)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιμα από τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας r

2)α)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά : £ το τελευταίο έτος

β)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά : £ τα τελευταία δύο (2) έτη

γ)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά : £ τα τελευταία τρία (3) έτη.

(συμπληρώνεται με Χ το ανάλογο τετραγωνίδιο)

3)Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και ούτε έχει περιέλθει εις γνώση μου γεγονός που να αμφισβητεί ότι κατέχω εξαιρέτως τα ουσιαστικά προσόντα του βαθμού μου ( διανοητικά, επαγγελματικά, διοικητικά, ηθικά, ψυχικά και σωματικά) και ούτε υπάρχουν στο πρόσωπό μου ελαττώματα ή ελλείψεις που να εμποδίζουν την εξαίρετη κατοχή των ανωτέρω αναφερομένων ουσιαστικών προσόντων.

Ως εκ τούτου είναι δυνατή η επιλογή μου ως διδακτικό προσωπικό.

4)Έχω κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση, καθόσον δεν έχω ενημερωθεί ότι κρίθηκα δυσμενώς.

5)Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007).

6)ΈΧΩ/ΔΕΝ ΈΧΩ τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

7)Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8)Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη.

9)Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη και ότι δέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου σε περίπτωση που τα όσα αναφέρω δεν αποδειχθούν ακριβή.

 

 

Ημερομηνία 20…..

 

Ο/Η Δηλ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση.

 2. Αναγράφεται ολογράφως.

 3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)ΠΡΟΣ (1) :

 

Ο/Η Όνομα :

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία Γέννησης (2) :

 

Τόπος Γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τόπος κατοικίας

 

Οδός

 

Αριθ.

 

Τ.Κ

 

Αρ.Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

1. ..........Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού αυτού. (ΚΕΦ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9 Φεβρουαρίου 2007).

2. ……….κατέχω δημόσια θέση ……………….. βαθμός ………. Κατεχόμενη οργανική θέση ………………..………………..

Έχω υπόψη μου τους περιορισμούς των Ν. 1256/1982 και 1305/1982 (Περί πολυθεσίας).

3. ΕΧΩ/ΔΕΝ ΕΧΩ εκπληρώσει τις Στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, ή ότι ΕΧΩ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ νόμιμα (διαγράφεται το αναληθές). (για τους άρρενες)

4. ΔΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών μου Δικαιωμάτων.

5. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Έχω υγεία και αρτιμέλεια που μου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που αιτούμαι να μου ανατεθούν και εξ όσων είμαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

7. Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη.

8. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προσκομίσω ο/η ίδιος/-α τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου.

 

 

Ημερομηνία 20…..

 

Ο/Η Δηλ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση.

 2. Αναγράφεται ολογράφως.

 3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΚΛΠ(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)ΠΡΟΣ (1) :

 

Ο/Η Όνομα :

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :

 

Ημερομηνία Γέννησης (2) :

 

Τόπος Γέννησης :

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

 

Τόπος κατοικίας

 

Οδός

 

Αριθ.

 

Τ.Κ

 

Αρ.Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

 

 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :

1. ..........Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού αυτού. (ΚΕΦ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9 Φεβρουαρίου 2007).

2. ……….κατέχω δημόσια θέση ……………….. βαθμός ………. Κατεχόμενη οργανική θέση ………………..………………..

Έχω υπόψη μου τους περιορισμούς των Ν. 1256/1982 και 1305/1982 (Περί πολυθεσίας).

3. ΔΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών μου Δικαιωμάτων.

4. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. ΕΧΩ / ΔΕΝ ΕΧΩ αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία μου.

5α) Ότι διαθέτω 1) επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που αιτούμαι - επιθυμώ να διδάξω η οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στο Σώμα και την επιμόρφωση στο ίδιο αντικείμενο και 2) Διδακτική ικανότητα και πείρα. (η παρούσα παράγραφος συμπληρώνεται μόνο από εν συντάξει Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς κ.λ.π. επιπλέον των άλλων παραγράφων).

6. Έχω υγεία και αρτιμέλεια που μου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που αιτούμαι να μου ανατεθούν και εξ όσων είμαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

7. Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη.

8. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προσκομίσω ο/η ίδιος/-α τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου.

 

 

Ημερομηνία 20…..

 

Ο/Η Δηλ….

 

 

 

 

 1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση.

 2. Αναγράφεται ολογράφως.

 3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

 4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.