Πράξη Επιβολής Περιορισμών στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Το πλήρες κείμενο της Πράξης εδώ