Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Καστελίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 72/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 15.3.2020 και με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 864/15.3.2020), που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την προγενέστερη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ σας ενημερώνουμε, όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, για τα παρακάτω:

 

Α) Ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας που έχει οριστεί για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού θα ασκεί τα καθήκοντα του από την οικία του και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο, θα ασκεί αυτά στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Β) Αναστέλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (από 13-3-2020 έως και 27-3-2020):

1) Οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστελλίου, καθώς και η συζήτηση των επικυρώσεων προδικαστικών συμβιβασμών του Ν. 3869/2010, που έχουν προσδιοριστεί για συζήτηση το παραπάνω χρονικό διάστημα.

2) Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων.

3) Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4) Η κατάθεση ενδίκων μέσων.

5) Η κατάθεση δικογράφων, διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου, αιτήσεων εκδόσεως κληρονομητηρίου και αναγνώρισης σωματείου.

6) Η κατάθεση αιτήσεων και η συζήτηση προσημειώσεων.

7) Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων κλπ (πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας).

8) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

9) Η κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ και η παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί (πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας).

10) Η διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας και η δημοσίευση διαθηκών. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας, μόνο όταν οι προθεσμίες λήγουν το ανωτέρω χρονικό διάστημα ήτοι από 13-3-2020 έως και 27-3-2020, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

11) Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Γ) Εξαιρούνται από την αναστολή:

1) Η δημοσίευση αποφάσεων.

2) Η χορήγηση προσωρινών διαταγών. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, με επιμέλεια της υπηρεσίας και δίχως την παράσταση των διαδίκων. Αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και αιτήματα χορήγησης προσωρινής διαταγής θα γίνονται δεκτά για κατάθεση μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εφόσον κριθούν από αυτόν ως κατεπείγοντα. Ο ίδιος θα αποφασίζει με το ίδιο κριτήριο για το χρόνο προσδιορισμού της συζήτησής τους.

Δ) Σας ενημερώνουμε περαιτέρω ότι:

1) Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 μέχρι και 27-3-2020 ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, και θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο.

2) Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης (τριήμερο) και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3) Θα διενεργούνται οι απολύτως επείγουσες πράξεις προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης, κατά την κρίση του εκάστοτε Πταισματοδίκη, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία.

 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός (τηλέφωνο επικοινωνίας 28910-31274).

 

Καστέλλι, 16 Μαρτίου 2020

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Καστελλίου

 

 

Σοφία Μπαριτάκη