Προκατάθεση δικογράφων Διαταγών Πληρωμής, Ασφαλιστικών Μέτρων και Ενδίκων Μέσων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να κάνετε προκατάθεση δικογράφων, διαταγών πληρωμής, αιτήσεων  Ασφαλιστικών Μέτρων και ενδίκων μέσων στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου με τον παρακάτω τρόπο:

Διαταγές πληρωμής: Στον ίδιο χώρο που γίνεται η προκατάθεση των λοιπών δικογράφων (στο ισόγειο του Δικ. Μεγάρου στο φωτοτυπικό), θα καταθέτετε ολοκληρωμένο τον φάκελο που θα αφορά την κάθε διαταγή πληρωμής, ο οποίος θα ελέγχεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας, θα υπογράφεται και θα δημοσιεύεται με το άνοιγμα της Υπηρεσίας.

Ασφαλιστικά Μέτρα: Στον ίδιο παραπάνω χώρο, θα καταθέτετε και τα δικόγραφα των Ασφαλιστικών Μέτρων, ακολούθως θα δίδεται δικάσιμος και αντίγραφα κατόπιν ενημέρωσεώς σας. 

Ένδικα Μέσα: στον ίδιο χώρο μπορούν να παραδίδονται για κατάθεση δικόγραφα ενδίκων μέσων (εφέσεων – αναιρέσεων) κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου (Μονομελούς – Πολυμελούς).