ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ

Δημοσιεύουμε εδώ τη με αριθμ.27410 οικ/17.6.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και εδώ το σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο