ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 17 Κ’ 18 ΜΑΪΟΥ 2017

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΩΝ

 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ):

 

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες

 

  1. Για τις ποινικές υποθέσεις:
  • Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
  • Τα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

 

 

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ)

 

  1. Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα ,οι αιτήσεις αναστολών(πολιτικά και διοικητικά) συμπεριλαμβανομένων και των αναστολών πλειστηριασμών( οι υποθέσεις προδικαστικού συμβιβασμού του Ν. 3869 δεν εκδικάζονται).
  2.  Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων.
  3.  Η κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  4.  Οι προσθήκες-αντικρούσεις

Αναβολές:

-      Για την υποβολή αιτήματος αναβολής δεν απαιτείται παράβολο αναβολής ΤΑΧΔΙΚ κατ’ άρθρο  241 παρ. 3 ΚΠολΔ και 135 παρ. 3 εδαφ. γ του ΚΔΔ.