ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ THEMIS LIFE NATURA

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Η γνώμη σας είναι σημαντική!

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν από τους ειδικούς συνεργάτες των εταίρων του έργου Life Natura Themis, με σκοπό να προσδιορισθεί η άποψη ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ σχετικά με θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική ευθύνη στην Κρήτη.

 

Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλείστε να το επιστρέψετε στο φορέα/άτομο που σας το έδωσε ή να το στείλετε σε μία από τις διευθύνσεις που αναγράφονται στο τέλος του ερωτηματολογίου, το αργότερο μέχρι τις 15/7/2017.

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A.1.Φύλο: άνδρας γυναίκα

 

Α.2.Ηλικία: <25 25-35 35-45

45-55 55-65 >65

 

Α.3. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η /Χήρος/α

Α.4. Επίπεδο σπουδών: Απόφοιτος ΑΕΙ Μεταπτυχιακές σπουδές

 

Α.5. Τόπος κατοικίας: Δήμος: ...................... Περιφερειακή ενότητα: ..........................

 

Α.6. Συνολικά έτη εργασιακής εμπειρίας: .....................................

 

 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να επιλεγεί μόνο μία απάντηση.

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Β.1. Τη δημιουργία του Δικτύου "Natura 2000" προβλέπει

η Οδηγία για τους Οικοτόπους

η Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά

 

Β.2. Το Δίκτυο "Natura 2000" αποτελείται

Μόνο από Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (οικότοποι/είδη)

Μόνο από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (άγρια πτηνά)

Και από τις δύο κατηγορίες περιοχών

 

Β.3. Μέσα στις περιοχές του Δικτύου "Natura 2000"

Δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα

Επιτρέπονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Επιτρέπονται ανθρώπινες δραστηριότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

Β.4. Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο περιβάλλοντος επιβάλλει:

τη λήψη μέτρων προς αποφυγή βλαβών πριν καν αυτές συμβούν

τη λήψη μέτρων (θετικών ή αρνητικών), αρκεί να υπάρχει ένδειξη ότι μια δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία

 

Β.5. Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης στο δίκαιο περιβάλλοντος επιτάσσει:

τη διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η εις το διηνεκές διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές

τη διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας

 

Β.6. Περιβαλλοντική ευθύνη στο δίκαιο περιβάλλοντος σημαίνει ότι:

κάθε φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας, είναι κατ’ αρχήν οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή /και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας

καθένας μας πρέπει με αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά θέματα

 

Β.7. Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση ασκείται από:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επικαλούνται και θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος

φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς να επικαλούνται και να θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γ.1. Θα χαρακτηρίζατε μια υπόθεση ως «περιβαλλοντική» ή θα την αντιμετωπίζατε εξ αρχής ως «αστική», «ποινική» ή διοικητική»;

χαρακτηρίζω πάντα τις υποθέσεις ανάλογα με τις διατάξεις

δεν ξεχωρίζω ειδικά τις περιβαλλοντικές υποθέσεις

δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές υποθέσεις

 

Γ.2. Έχετε ποτέ παραπέμψει πελάτη σε εξειδικευμένο νομικό περιβάλλοντος;
πάντα όταν θίγονται σχετικές διατάξεις

μόνο όταν δεν μπορώ ο ίδιος να ανταποκριθώ

ποτέ

 

Γ.3. Οι πελάτες σας γνωρίζουν ότι μια μήνυση/ έγκληση κατά αγνώστου συχνά αρχειοθετείται;

ναι

όχι

Γ.4. Εάν δεν το γνωρίζουν, τους ενημερώνετε σχετικά με την πιθανότητα αυτή;

ναι

όχι

Γ.5. Είναι πλήρεις οι δικογραφίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης που αναλαμβάνετε από την Εισαγγελία;

πάντα

περισσότερο από 50% των υποθέσεων

λιγότερο από 50% των υποθέσεων

 

Γ.6. Είναι επαρκής η συλλογή αποδείξεων από πλευράς των προανακριτικών υπαλλήλων;

πάντα

περισσότερο από το 50% των υποθέσεων

λιγότερο από το 50% των υποθέσεων

Γ.7. Αν έχετε αναλάβει περιβαλλοντική υπόθεση, ποια ήταν η έκβασή της

αρχειοθέτηση

αθώωση

καταδίκη

πρόστιμο

 

Γ.8. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε τη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος;

καλή

επαρκή

ελλιπή


Γ.9. Αν είναι ελλιπής η δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε τι πιστεύετε ότι
οφείλεται αυτό;

νομοθεσία

κατάρτιση προανακριτικών υπαλλήλων

υποδομές


Γ.10. Γνωρίζετε το ειδικό καθεστώς προστασίας που ισχύει εντός προστατευόμενων περιοχών;

ναι

όχι

 

Γ.11. Αναζητείτε το νομικό κείμενο χαρακτηρισμού ή το σχέδιο διαχείρισης μιας προστατευόμενης περιοχής για να αντιληφθείτε τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται μέσα σε αυτήν;

ναι

όχι


Γ.12. Θα συμμετείχατε σε ειδικό σεμινάριο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για να ενημερωθείτε για το περιβαλλοντικό δίκαιο;

ναι

όχι

 

Γ.13. Θα βλέπατε θετικά τη γνωμοδοτική συνδρομή των Επιτροπών Περιβάλλοντος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατά την επεξεργασία μιας δικογραφίας;

ναι

όχι

  • Θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας;

ναι όχι

Εάν ναι, συμπληρώστε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας:..........................

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΝΙΚΗΣ 20

10557, ΑΘΗΝΑ

ή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cgeorgiadis@gmail.com