Ραδάμανθυς Τεύχος 4ο, Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2004 - page 5

TEYXO™ 4Ô
,
∫·ÏÔη›ÚÈ
-
ºıÈÓfiˆÚÔ 2004
∂∫¢O∆∏™:
¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ.
À¶∂À£À¡O™ ∂∫¢O™∏™:
µ·Û›Ï˘ §·ÌÚÈÓfi˜,
¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™.∏.
¢πOπ∫∏∆π∫O ™ÀªµOÀ§πO ¢.™.∏.
µ·Û›Ï˘ §·ÌÚÈÓfi˜,
¶Úfi‰ÚÔ˜
¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··‰¿Î˘,
∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜
ÕÚ˘ ƒÔ˙¿Î˘,
°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ª·ÓfiÏ˘ ∞ÌÔÓ·¯¿Î˘,
∆·Ì›·˜
°ÈÒÚÁÔ˜ µ·ıÈ·Ó¿Î˘,
°ÈÒÚÁÔ˜ °È·¯Ó¿Î˘,
§¿Ì˘ ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘,
∫·ÙÂÚ›Ó· ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿ÎË,
∞fiÏÏˆÓ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜,
∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÛÌ·‰¿ÎË,
∞Ó‰Ú¤·˜ §È·Ó¤Ú˘,
ª·ÓfiÏ˘ ¶ÂÚ·ÓÙˆÓ¿Î˘,
£Âfi‰ˆÚÔ˜ ∆ÂÚ˙¿Î˘,
¡›ÎÔ˜ º·ÓÙ·Ô˘ÙÛ¿Î˘,
∂ÈÚ‹ÓË Ã·Ï·Ì·Ï¿ÎË,
̤ÏË
.
™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒO¶∏
∞Ó‰Ú¤·˜ §È·Ó¤Ú˘
µÈ‚‹ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË
ª¿ÓÔ˜ µÔÚÁÈ¿˜
∞ÓÙÒÓ˘ ∆·ÌȈϿ΢
∂ϤÓË ∆˙Ô‡ÏÈ·
B·ÁÁ¤Ï˘ º·ÓÔ˘ÚÁ¿Î˘
∂π¢π∫O™ ™À¡∂ƒ°∞∆∏™
∫ÒÛÙ·˜ ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘,
¡ÔÌÈÎfi˜- ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∂∫¢O™∏™:
¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ
°ƒ∞º∂π∞:
¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ
∆ËÏ.: 2810 288.312, 220.758
Fax: 2810 288.311
∏§∂∫∆ƒO¡π∫∏ ¢/¡™∏:
http
:
e-mail:
∆πª∏ ∆∂ÀÃOÀ™: 15
™Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™.∏. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó.
P·‰¿Ì·Óı˘˜
¶∂ƒπO¢π∫∏ ∂∫¢O™∏ ∆OÀ ¢π∫∏°Oƒπ∫OÀ ™À§§O°OÀ ∏ƒ∞∫§∂πOÀ
¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞
∞ƒ£ƒ∞ & ª∂§∂∆∂™
∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∂ÌÌ. ¶ÂÚ¿ÎË
Oπ ¡∂ø∆∂ƒ∂™ ∫∞∆∂À£À¡™∂π™ ∆OÀ ∂Àƒø¶∞´∫OÀ
∂∆∞πƒπ∫OÀ ¢π∫∞πOÀ............................................................................................9
∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ™˘Ìˆӛ‰o˘ – ∫·ÛÙ·Ó›‰o˘
O ¡OªO™ °π∞ ∆O ∂Àƒø¶∞´∫O ∂¡∆∞§ª∞ ™À§§∏æ∏™
∫∞π ∆∏¡ ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏ ∆∏™ ∆ƒOªO∫ƒ∞∆π∞™
(µ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚÒÙË ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÚoÛ¤ÁÁÈÛË) .........................23
¢ËÌ‹ÙÚË •˘ÚÈÙ¿ÎË
∑∏∆∏ª∞∆∞ ¶Oπ¡π∫OÀ ¢π∫∞πOÀ ™∆OÀ™ «¡OªOÀ™»
∆OÀ ¶§∞∆ø¡∞ .....................................................................................................53
™ÔÊ›·˜ µ·Ì‚·Î›‰Ô˘ - ª·ÓfiÏË ªÈ¯·ÏÔ‰ËÌËÙÚ¿ÎË
∆O π∞∆ƒπ∫O §∞£O™ ™∆∏ ƒøª∞´∫∏ ¶∂ƒπO¢O .........................................60
¡›ÎÔ˘ ™ÎÔ˘Ï¿
ÃO¡Oª∂ƒπ™∆π∫O ¢π∫∞πøª∞: ¶∂ƒπOƒπ™ª∂¡∏ ¶ƒO™ø¶π∫∏
¢OÀ§∂π∞ ◊ «∂ª¶ƒ∞°ª∞∆O¶Oπ∏ª∂¡O» ∂¡OÃπ∫O ¢π∫∞πøª∞;...66
¢¤ÛoÈÓ·˜ ™˘ÁÁÂÏ¿ÎË, - ÃÚ˘Û¿Óı˘ ÀÊ·ÓÙ‹
∏ À¶OÃ∂ø™∏ ¶∞ƒOÃ∏™ ¶ƒø∆Oµ∞£ªπ∞™ À°∂πO¡Oªπ∫∏™
ºƒO¡∆π¢∞™ ™∂ ¶ƒO™øƒπ¡ø™ ¢π∞ª∂¡O¡∆∂™ ™∆∏ Ãøƒ∞ ª∞™
∫∞∆∞ ∆∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ ∆ø¡ O§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡.................................71
∂˘Ù‡¯Ë ÃÚ˘Ûo‡
∏ ¶ƒO™ø¶π∫∏ ∫ƒ∞∆∏™∏ °π∞ Ã∂∏ ™∆O ¢∏ªO™πO.
O £∂™ªO™ ∞¶O ∆O 1974 ª∂Ãπ ™∏ª∂ƒ∞ ..................................................81
∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫ÚÈÙ˙¿
∞¶O ∆∏ ¡Àƒ∂ªµ∂ƒ°∏ ∫∞π ∆O ∆O∫πO ™∆O ªO¡πªO ¢π∂£¡∂™
¶Oπ¡π∫O ¢π∫∞™∆∏ƒπO ∆∏™ Ã∞°∏™..............................................................84
¡OªO§O°π∞
∂ª¶ƒ∞°ª∞∆O ¢IKAIO
∂ÊÂÙÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, 23/2003 .................................................................................91
∂ÊÂÙÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, 57/2004 .................................................................................92
∂ÊÂÙÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, 47/2003 .................................................................................95
¶O§π∆π∫∏ ¢π∫O¡Oªπ∞ (OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ)
¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 58/3849/541/2002 ..............................97
¢π∫∞πO ∞£∂ªπ∆OÀ ∞¡∆∞°ø¡π™ªOÀ
¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 104/8652/347/2004 ..........................101
¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 57/5806/183/2004.............................103
ENOXIKO ¢π∫∞πO
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 128/940/4688/117/497/2004 ................105
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 297/3232/687/2004 ..............................107
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 147/16/2004 .........................................110
∂ƒ°∞∆π∫O ¢π∫∞πO
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 3773/3411/2003 ...........................................111
∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, 54/2003 .............................................................114
¢π∫∞πO ªπ™£ø∆π∫ø¡ ¢π∞ºOƒø¡
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 182/5517/ª£ 348/2004 ......................115
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 385/4347/270/2002 ..............................117
¢π∫∞πO ∞À∆O∫π¡∏∆π∫ø¡ ¢π∞ºOƒø¡
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 425/2358 - 1264/267 - 157/2004 ..........122
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 694/4515/467/2003 ..............................126
∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ËÏ›Ô˘ ƒÂı‡ÌÓ˘, 37/2003 ...................................................128
∞™º∞§π™∆π∫∞ ª∂∆ƒ∞
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 238/4023/2004 .....................................130
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 983/2004 ..............................................133
Oπ∫O°∂¡∂π∞∫O ¢π∫∞πO
ªÔÓ/Ϥ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 2216/1085/1604/2004 ..........................135
¢π∫∞πO ∂∫∆∂§∂™∂ø™
∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, 119/1998 ...........................................................137
∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 305/2004 .............................................................138
∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, 26/2002 .............................................................140
¢πOπ∫∏∆π∫O ¢π∫AIO
∆ÚÈÌ. ¢ÈÔÈÎ. ¶ÚˆÙÔ‰. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 38/2004 ..................................................142
∆ÚÈÌ. ¢ÈÔÈÎ. ¶ÚˆÙÔ‰. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 663/2003 ................................................145
∆ÚÈÌ. ¢ÈÔÈÎ. ¶ÚˆÙÔ‰. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, 39/2004 ..................................................148
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...156
Powered by FlippingBook