Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2017

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Β’ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:  Τρίτη   26/9/2017                      

Πρόεδροι:  Ελένη Φραγκάκη, Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες.

Προεκφώνηση:   Α’ Τμήμα    (Προέδρος  Ελ. Φραγκάκη)

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα  18/9/2017        

Προεδρεύουσα:Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη:  Αικ. Παπαδάκη-Ευσ.Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θεον.Λυράκη

Αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη  20/9/2017                  

Πρόεδρος:  Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Μερόπη  Τζουγκαράκη–Αικ. Παπαδάκη –Ευαγγ. Ψαράκη –Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Α΄ Αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

Β’ Αναπληρωματικό μέλος:Παρ.Κυραλέου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: Πέμπτη    21/9/2017            

Πρόεδρος: Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματική Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

Μ.Ο.Ε:   Τετάρτη    27/9/2017

Πρόεδρος:  Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη:  Επαμ.Κουσκούκη- Ευαγγελία Ψαράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος:  Ελένη  Φραγκάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ : Παρασκευή    29/9/2017

Προεδρεύουσα:   Θεονύμφη  Λυράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη-Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

 

 

Ηράκλειο, 

  Η Διευθύνουσα το Εφετείο

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών