Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20-10-2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 173/2017

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

6-11-2017

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(20+1)

 

 

Δημοσ. διαθηκών

 

1.Σουλιωτάκης

2.Κατσαμάνης

3.Βιτσεντζάκη

 

 

1.Κατσαμάνης

2.Βιτσεντζάκη

7-11-2017

Ηρακλείου

Τακτική–Εργατ.

(47+12)

 

 

1.Φραντζεσκάκης

2.Βιτσεντζάκη

3.Τζουλάκη

4.Κοντέλη

 

7-11-2017

 

 

Μοιρών

 

Πολιτικές (36)

 

1.Κατσαμάνης

2.Βλαχούλη

 

8-11-2017

 

 

 

Ηρακλείου

 

Επικυρώσεις προδ. Συμβ.

(12)

 

 

Βασιλειάδη

 

9-11-2017

 

 

 

 

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα.

(46)

 

 

 

1.Βασιλειάδη

2.Κελαράκη

3.Σωμαρακάκη

4.Τσαγκαράκη

9-11-2017

Μοιρών

 

Προανακρ.-Επικυρ. (4)

Διαθήκες

Βιτσεντζάκη

10-11-2017

Καστελλίου

Πταίσματα

(αγροτ)

 

Μπαριτάκη

10-11-2017

Πύργου

Πολιτικές

(28)

 

 

1.Τσαγκαράκη

2.Κοντέλη

13-11-2017

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(9+0)

 

 

Δημοσ. διαθηκών

 

1.Μεταξάκη

2.Τζουλάκη

 

 

 

1.Τζουλάκη

2. Βιτσεντζάκη

14-11-2017

 

 

Ηρακλείου

 

Τακτική–Εργατ.

(41+12)

 

 

1.Κελαράκη

2.Σωμαρακάκη

3..Μάμου

4.Τσαγκαράκη

 

14-11-2017

 

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα.

(43)

 

1.Μεταξάκη

2.Κατσαμάνης

3.Βιτσεντζάκη

4.Μπαριτάκη

 

 

14-11-2017

Μοιρών

 

Υπερχρεωμένα.

(5)

Προαν.

 

Σιδηροπούλου

15-11-2017

 

 

 

 

Μοιρών

 

Πταίσματα

(κοινά)

 

 

Μεταξάκη

17-11-2017

 

Καστελλίου

Προαν-επικυρ.προδ. συμβ (5).

 

Βλαχούλη

20-11-2017

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(12+1)

 

Δημοσ. διαθηκών

 

1.Βασιλειάδη

2.Μπαριτάκη

 

 

1.Μπαριτάκη

2.Σωμαρακάκη

21-11-2017

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

(55)

1.Φραντζεσκάκης

2.Σωμαρακάκη

3.Τζουλάκη

3.Μάμου

 

 

21-11-2017

Μοιρών

 

Πολιτικές

(29)

 

1.Κελαράκη

2.Βλαχούλη

21-11-2017

 

 

Πύργου

 

Πταίσματα

(αγροτ)

 

 

Κατσαμάνης

22-11-2017

 

 

Ηρακλείου

Επικυρ.προδ. συμβ

(13).

 

Τζουλάκη

 

23-11-2017

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα.

(44)

 

 

1.Ασσαριωτάκη

3.Σιδηροπούλου

3.Μάμου

4.Βλαχούλη

 

 

24-11-2017

 

Καστελλίου

 

Πολιτικές

(30)

1. Μεταξάκη

2.Σωμαρακάκη

 

28-11-2017

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

(55)

1.Ασσαριωτάκη

2.Μεταξάκη

3.Σιδηροπούλου

 

28-11-2017

Μοιρών

Υπερχρεωμένα.

(10)

 

 

Βιτσεντζάκη

1-12-2017

Πύργου

Προαν-επικυρ.προδ. συμβ (2).

 

Σουλιωτάκης

 

 

4-12-2017

 

 

 

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(10+1)

 

 

Δημοσ. διαθηκών

1.Φραντζεσκάκης

2.Κοντέλη

 

 

 

1.Κοντέλη

2.Τσαγκαράκη

 

5-12-2017

 

Ηρακλείου

Τακτική–Εργατ.

(42+6)

 

1.Βασιλειάδη

2.Κατσαμάνης

3.Σιδηροπούλου

4.Βλαχούλη

 

6-12-2017

Μοιρών

 

Πταίσματα

(αγροτ)

 

Κελαράκη

7-12-2017

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα.

(45)

 

1.Βασιλειάδη

2.Σουλιωτάκης

3.Τζουλάκη

4.Κοντέλη

 

12-12-2017

 

 

Ηρακλείου

 

 

Τακτική–Εργατ.

(40+11)

 

1.Ασσαριωτάκη

2.Σουλιωτάκης

3.Σωμαρακάκη

4.Μπαριτάκη

 

12-12-2017

 

 

 

 

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα.

(42)

 

 

1.Φραντζεσκάκης

2.Κελαράκη

3. Μάμου

4.Τσαγκαράκη

 

12-12-2017

Μοιρών

 

Πολιτικές

(31)

 

1.Τζουλάκη

2.Κοντέλη

13-12-2017

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. Συμβ.

(12)

Φραντζεσκάκης

 

 

 

 

13-12-2017

Μοιρών

Πταίσματα

(κοινά)

 

Μάμου

 

14-12-2017

Μοιρών

Προαν-επικυρ.προδ. συμβ (5).

 

 

Τσαγκαράκη

18-12-2017

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(0+0)

 

Δημοσ.

διαθηκών

1.Σιδηροπούλου

2. Μάμου

 

 

1.Μάμου

2..Μεταξάκη

19-12-2017

 

 

Ηρακλείου

 

Αυτοκίνητα

(56).

 

1.Ασσαριωτάκη

2.Μεταξάκη

3.Σουλιωτάκης

4.Μπαριτάκη

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-11-2017

Κατσαμάνης

Μεταξάκη

2-11-2017

Κατσαμάνης

Μεταξάκη

3-11-2017

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

4-11-2017

----------------------

Κατσαμάνης

5-11-2017

---------------------

Βασιλειάδη

6-11-2017

Τζουλάκη

Βλαχούλη

7-11-2017

Βασιλειάδη

Σωμαρακάκη

8-11-2017

Τζουλάκη

Βιτσεντζάκη

9-11-2017

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

10-11-2017

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

11-11-2017

--------------------

Κατσαμάνης

12-11-2017

-------------------------

Κατσαμάνης

13-11-2017

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

14-11-2017

Βασιλειάδη

Βλαχούλη

15-11-2017

Βασιλειάδη

Κοντέλη

16-11-2017

Μάμου

Βασιλειάδη

17-11-2017

Σουλιωτάκης

Βασιλειάδη

18-11-2017

-----------------------

Κελαράκη

19-11-2017

-----------------------------

Μεταξάκη

20-11-2017

Σωμαρακάκη

Κοντέλη

21-11-2017

Κοντέλη

Τσαγκαράκη

22-11-2017

Σιδηροπούλου

Βλαχούλη

23-11-2017

Κελαράκη

Μπαριτάκη

24-11-2017

Σουλιωτάκης

Σιδηροπούλου

25-11-2017

---------------------

Σουλιωτάκης

26-11-2017

------------------------

Σουλιωτάκης

27-11-2017

Κοντέλη

Βιτσεντζάκη

28-11-2017

Φραντζεσκάκης

Σωμαρακάκη

29-11-2017

Βλαχούλη

Μπαριτάκη

30-11-2017

Κελαράκη

Μάμου

1-12-2017

Μπαριτάκη

Βλαχούλη

2-12-2017

---------------------

Κελαράκη

3-12-2017

--------------------

Κελαράκη

4-12-2017

Τσαγκαράκη

Μάμου

5-12-2017

Μάμου

Κοντέλη

6-12-2017

Βιτσεντζάκη

Μπαριτάκη

7-12-2017

Σωμαρακάκη

Βιτσεντζάκη

8-12-2017

Σουλιωτάκης

Μπαριτάκη

9-12-2017

---------------------

Μάμου

10-12-2017

------------------------

Σουλιωτάκης

11-12-2017

Μάμου

Κοντέλη

12-12-2017

Βλαχούλη

Σιδηροπούλου

13-12-2017

Τσαγκαράκη

Σωμαρακάκη

14-12-2017

Φραντζεσκάκης

Σιδηροπούλου

15-12-2017

Μπαριτάκη

Σιδηροπούλου

16-12-2017

---------------------

Τζουλάκη

17-12-2017

----------------------

Τζουλάκη

18-12-2017

Μεταξάκη

Τσαγκαράκη

19-12-2017

Σιδηροπούλου

Σωμαρακάκη

20-12-2017

Μεταξάκη

Μάμου

21-12-2017

Μεταξάκη

Τσαγκαράκη

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών