Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/1/2018

Πρόεδροι: Ελ.Φραγκάκη –Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση A τμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 8/1/2018

Προεδρεύουσα: Π.Κυραλέου

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη–Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θ. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Επ. Κουσκούκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 10/1/2018

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Αικατ. Παπαδάκη, Επαμ Κουσκούκη Ευαγγ Ψαράκη , Ευς. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Α' αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Β' αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 11/1/2018

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Θεον. Λυράκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 17/1/2018

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Θεον. Λυράκη – Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 19/1/2018

Προεδρεύουσα: Π Κυραλέου

Μέλη:Ευγ. Μπιτσακάκη– Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευς. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 22/1/2018

Προεδρεύουσα: Θεον.Λυράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη –Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη αναπληρωματικό μέλος: Ευς. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 26/1/2018

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Ευγενία Μπιτσακάκη – Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη

 

Ηράκλειο 28.12.2007

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 8-1-2018

 

Μπιτσακάκη, Τζουγκαράκη, Τζουγκαράκη, Λυράκη, Λυράκη, Τζουγκαράκη, Λυράκη, Κυραλέου.

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 22-1-2018

Λυράκη, Λυράκη, Λυράκη, Τζουγκαράκη , Τζουγκαράκη, Τζουγκαράκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ 19-1-2018

Νεονάκη, Νεονάκη, Ψαράκη, Ψαράκη, Νεονάκη, Νεονάκη.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ 26-1-2018

Νεονάκη.

 

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

Πρατικάκης, Μπιτσακάκη, Παπαδάκη, Τζουγκαράκη, Μπιτσακάκη, Κυραλέου, Κουσκούκη, Ψαράκη, Φραγκάκη, Τζουγκαράκη, Κυραλέου, Λυράκη, Κουσκούκη, Νεονάκη, Λυράκη, Κουσκούκη, Νεονάκη, Τζουγκαράκη, Μπιτσακάκη