Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Φεβρουάριος 2016

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 6

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9/2/2016

Πρόεδροι: Ελένη Φραγκάκη, Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 1/2/2016

Προεδρεύουσα: Θεονύμφη Λυράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη - Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Νικ.Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Παρ.Κυραλέου

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 3/2/2016

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Παρ Κυραλέου –Ευγ.Μπιτσακάκη- Επαμ.Κουσκούκη- Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Χαρ.Πρατικάκης

Α΄ αναπληρωματικό μέλος: Ν. Βεργιτσάκης

Β΄ αναπληρωματικό μέλος: Μερόπη Τζουγκαράκη

Γ΄ αναπληρωματικό μέλος: Θεον.Λυράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 4/2/2016

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Θεον.Λυράκη

Μ.Ο.Ε. 10/2/2016

Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη - Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος:Επ. Κουσκούκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 11/2/2016

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικός: Νικ.Βεργιτσάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 12/2/2016

Προεδρεύουσα:Ευγ.Μπιτσακάκη

Μέλη: Επαμ.Κουσκούκη- Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Νικ Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος Αικ. Παπαδάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 15/2/2016

Προεδρεύων: Νικ.Βεργιτσάκης

Μέλη: Παρ. Κυραλέου- Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μ.Ο.Ε. 17/2/2016

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Νικ.Βεργιτσάκης – Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ.Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 19/2/2016

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Παρ.Κυραλέου - Αικ.Παπαδάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Παρ.Κυραλέου

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

 

Ηράκλειο 21.1.2016

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

Ελένη Φραγκάκη

 

Πρόεδρος Συμβουλίου Εφετών (βουλεύματα) : Ελένη Φραγκάκη

Προεκφώνηση πολιτικών Πολυμελούς Εφετείου: Το Α πολιτικό τμήμα με Πρόεδρο την κ. Φραγκάκη.