Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μάιος 2016

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ ΜΑΪΟΥ 2 0 1 6

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 10/5/2016

Πρόεδροι: Ελένη Φραγκάκη, Χαρίδημος Πρατικάκης.

Μέλη: Όλοι οι εφέτες.

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 9/5/2016

Προεδρεύων: Ν.Βεργιτσάκης

Μέλη: Αικ Παπαδάκη - Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θ.Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ.Μπιτσακάκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 11/5/2016

Πρόεδρος: Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Π. Κυραλέου- Ε. Μπιτσακάκη – Αικ.Παπαδάκη - Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Ελ.Φραγκάκη

Α΄ αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

Β΄ αναπληρωματικό μέλος: Θεονύμφη Λυράκη

Γ΄ αναπληρωματικό μέλος: Μερ.Τζουγκαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 12/5/2016

Προεδρεύουσα : Τζουγκαράκη Μερόπη

Αναπληρωματική: Θεον.Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 13/5/2016

Προεδρεύουσα : Θεον. Λυράκη

Μέλη: Παρ Κυραλέου - Αθ.Μπεσσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Παρ.Κυραλέου

αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 18/5/2016

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Παρ.Κυραλέου-Επαμ.Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ,Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 19/5/2016

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικός: Νικ.Βεργιτσάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 20/5/2016

Προεδρεύων: Νικ Βεργιτσάκης

Μέλη: Ευγενία Μπιτσακάκη– Επαμ.Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγενία Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 23/5/2016

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: - Αικ Παπαδάκη - Αθ.Μπεσή

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Νικ Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Παρ.Κυραλέου

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 25/5/2016

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:Ευγενία Μπιτσακάκη-Επαμ.Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ν.Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Aθ.Μπεσή

Ηράκλειο 21.4.2016

Η Διευθύνουσα το Εφετείο

 

Ελένη Φραγκάκη