Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιούνιος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 19 Μαΐου 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 75/2017

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για το μήνα Ιούνιο 2017 ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

6-6-2017

Ηρακλείου

Τακτική–Εργατ.

(80+12)

  1. Ασσαριωτάκη

  2. Σουλιωτάκης

  3. Κατσαμάνης

  4. Κελαράκη

  5. Βιτσεντζάκη

 

7-6-2017

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. Συμβ.

(12)

 

Χατζηδάκη

8-6-2017

 

 

 

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (49)

1.Χατζηδάκη

2.Ασσαριωτάκη

3.Φραντζεσκάκης

4.Μεταξάκη

5.Κελαράκη

6.Σιδηροπούλου

 

8-6-2017

 

 

Μοιρών

Προανακρ+

διαθήκες+επικ.

Βασιλειάδη

9-6-2017

 

Καστελλίου

Πταισμ+Προαν

 

Κατσαμάνης

9-6-2017

 

Πύργου

Πολιτ.

1.Σωμαρακάκη

2.Τσαγκαράκη

 

12-6-2017

 

 

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(11+0+1)

 

Δημοσ. διαθηκών

1.Βασιλειάδη

2.Κατσαμάνης

3.Σωμαρακάκη

 

1.Κατσαμάνης

2. Σωμαρακάκη

 

13-6-2017

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές

(67+12)

1.Φραντζεσκάκης

2. Σωμαρακάκη

3.Σιδηροπούλου

4.Μάμου

5.Τσαγκαράκη

 

13-6-2017

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα.

(44)

1.Χατζηδάκη

2.Βασιλειάδη

3.Κατσαμάνης

4.Βιτσεντζάκη

5.Τζουλάκη

 

13-6-2017

Πύργου

Πταίσματα (Κ)

Μεταξάκη

 

13-6-2017

Μοιρών

Πολιτικές (31)

 

1.Ασσαριωτάκη

2.Σουλιωτάκης

 

14-6-2017

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδ. Συμβ.

(24)

 

1.Μεταξάκη

2.Σωμαρακάκη

14-6-2017

Μοιρών

Πταίσματα (Α)

Κατσαμάνης

 

16-6-2017

 

 

Καστελλίου

Προαν+επικ+

Διαθήκες

 

Βιτσεντζάκη

19-6-2017

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(5+0+2)

 

Δημοσ. διαθηκών

1. Χατζηδάκη

2.Κελαράκη

3. Βιτσεντζάκη

 

1. Κελαράκη

2. Βιτσεντζάκη

 

20-6-2017

 

 

 

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

(54)

1.Βασιλειάδη

2. Μεταξάκη

3.Κελαράκη

4.Τζουλάκη

 

22-6-2017

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα.

(52)

1.Ασσαριωτάκη

2.Μεταξάκη

3.Σουλιωτάκης

4.Σωμαρακάκη

5. Μάμου

6. Τσαγκαράκη

 

23-6-2017

Καστελλίου

Πολιτικές (22)

1. Φραντζεσκάκης

2. Μάμου

 

23-6-2017

Πύργος

Προαν+Επικυρ

Τζουλάκη

 

26-6--2017

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ-Εκουσ.

(14+0+0)

 

Δημοσ. διαθηκών

1.Μετξάκη

2.Σιδηροπούλου

3.Μάμου

 

1.Σιδηροπούλου

2. Μάμου

 

27-6--2017

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (59)

1.Φραντζεσκάκης

2.Τζουλάκη

3. Σιδηροπούλου

4.Μάμου

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-6-2017

Μάμου

Κατσαμάνης

2-6-2017

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

3-6-2017

--------------------

Φραντζεσκάκης

4-6-2017

--------------------------

Φραντζεσκάκης

5-6-2017

------------------------------

Σιδηροπούλου

6-6-2017

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

7-6-2017

Κατσαμάνης

Βασιλειάδη

8-6-2017

Τζουλάκη

Κατσαμάνης

9-6-2017

Μεταξάκη

Μάμου

10-6-2017

-------------------------

Σουλιωτάκης

11-6-2017

----------------------------

Σουλιωτάκης

12-6-2017

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

13-6-2017

Τζουλάκη

Κελαράκη

14-6-2017

Μάμου

Σουλιωτάκης

15-6-2017

Τσαγκαράκη

Κατσαμάνης

16-6-2017

Μεταξάκη

Μάμου

17-6-2017

---------------------------

Ασσαριωτάκη

18-6-2017

---------------------------------

Ασσαριωτάκη

19-6-2017

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

20-6-2017

Βιτσεντζάκη

Σιδηροπούλου

21-6-2017

Ασσαριωτάκη

Βιτσεντζάκη

22-6-2017

Κελαράκη

Βασιλειάδη

23-6-2017

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

24-6-3027

----------------------

Σωμαρακάκη

25-6-2017

----------------------------

Σωμαρακάκη

26-6-2017

Σωμαρακάκη

Βιτσεντζάκη

27-6-2017

Βιτσεντζάκη

Κελαράκη

28-6-2017

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

29-6-2017

Τσαγκαράκη

Μεταξάκη

30-6-2017

Σουλιωτάκης

Σωμαρακάκη

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

 

Ευγενία Τσιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών