Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Λ.Ε.Α.Δ.Η.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ε π ω ν υ μ ί α - Έδρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Ηρακλείου» (Λ.Ε.Α.Δ.Η.), με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο θα διαδεχθεί καθολικά (σε δικαιώματα και υποχρεώσεις) το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Λ.Ε.Α.Δ.Η. είναι :

(α) Να βοηθά τα μέλη του δικηγόρους και να εμπνέει σ’ αυτά το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

(β) Να χορηγεί εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους μέλη του που εξέρχονται του επαγγέλματος, όταν συνταξιοδοτηθούν ως δικηγόροι από τον ασφαλιστικό οργανισμό της κύριας ασφάλισης ή καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμά τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν.

(γ) Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση (βοήθημα) σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια, ατύχημα, καθώς και σε άλλες έκτακτες καταστάσεις).

(δ) Να χορηγεί χρηματική ενίσχυση και έξοδα κηδείας στην οικογένεια του μέλους του σε περίπτωση θανάτου.

(ε) Να αναλαμβάνει προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την υποστήριξη των μελών του (εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, καταβολή βοηθήματος για την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς, καταβολή χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη δαπανών τοκετού ή δαπάνης βρεφονηπιακών σταθμών κ.τ.λ.).

(στ) Να αναλαμβάνει την οργάνωση και την οικονομική στήριξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων (κατασκηνώ-σεις, μαθήματα μουσικής, εικαστικών τεχνών, δημοσιεύματα, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κ.τ.λ.) και εκδηλώσεων (εορτών, εκδρομών κ.λ.π) για τα μέλη του και τα παιδιά τους.

(ζ) Να παρέχει χρηματικές διευκολύνσεις στα μέλη του σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η απόφαση θα λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του, τα δε χορηγούμενα ποσά θα είναι τοκοφόρα, με επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. με την ίδια πλειοψηφία. Έγγραφη σύμβαση που θα ρυθμίζει τους όρους, τις εξασφαλίσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες της παροχής αυτής θα υπογράφεται ανάμεσα στα μέρη.

(η) Να αναλαμβάνει την έρευνα αγοράς, διαπραγμάτευση και οργάνωση, μόνος του ή από κοινού με άλλους φορείς, προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης υγείας, αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ή άλλων ομαδικών προγραμμάτων, προς όφελος των άμεσων μελών του καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Στα πλαίσια αυτά θα μπορεί να διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά.

(θ) Οι παραπάνω παροχές, πλην του εφάπαξ, μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και τις οικονομικές δυνατότητες του σωματείου, καθώς και να μειώνονται ανάλογα, αν χορηγούνται παράλληλα από άλλους φορείς και έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των έξι εβδόμων (6/7) των μελών του.

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω παροχών καθορίζονται από το καταστατικό ή από κανονισμούς τους οποίους συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 3

Μ έ λ η

Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Η. μπορούν να γίνουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως Δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Αυτοδικαίως θεωρούνται εγγεγραμμένα μέλη όλα τα μέλη του καταργουμένου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή συνεισέφεραν οικονομικά (δωρεά, κληρονομία, κληροδοσία) για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Η ιδιότητα μέλους του σωματείου δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέτει και υπονοεί ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 4

Ε γ γ ρ α φ ή Μελών

Η εγγραφή των μελών γίνεται με αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Η. Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του. Ως ημέρα κτήσεως της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεως προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο πρωτόκολλο του σωματείου.

Άρθρο 5

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Όταν αποχωρήσει μετά από έγγραφη αίτησή του, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

2. Όταν αποφασίσει τη διαγραφή η Γενική Συνέλευση του σωματείου για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του καταστατικού. Στην Γενική συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Κάθε μέλος που έχει, σύμφωνα με τα παραπάνω, απολέσει την ιδιότητα του, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου εντός διμήνου προθεσμίας αφότου του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η σχετική απόφαση.

3. Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου λόγω μεταθέσεώς του.

4. Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του δικηγόρου λόγω παραίτησης ή παύσης ή διαγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

5. Όταν αποφασίσει τη διαγραφή το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια εκτέλεσης απόφασης μετά από πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6β.

Άρθρο 5α

Αναστολή της ιδιότητας του μέλους

Η αναστολή της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το σωματείο. Η αναστολή επέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως συνέπεια την απώλεια των δικαιωμάτων του μέλους επί των πάσης φύσεως παροχών.

Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και χρόνος ασφάλισης στο σωματείο, εκτός και αν καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

2. Όταν αναστέλλεται η ιδιότητα του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί Δικηγόρων, αναστέλλεται ομοίως για το ίδιο χρονικό διάστημα και η ιδιότητα του δικηγόρου ως μέλος του ΛΕΑΔΗ με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και τον μη καταλογισμό του χρόνου αναστολής στον υπολογισμό του εφάπαξ.

3. Το μέλος που τελεί σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, εντός τριμήνου από την έναρξη της αναστολής, την συνέχιση της συμμετοχής του στο Λ.Ε.Α.Δ.Η. καταβάλοντας εκτός από την μηνιαία εισφορά του άρθρου 7 παρ. 2β του καταστατικού και το ποσοστό που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ.4.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Η. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται, αν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το σωματείο και τα συμφέροντα των μελών του. Για να έχουν τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα.

Τα μέλη υποχρεούνται :

α) Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο αποδέχονται ανεπιφύλακτα με την ένταξή τους στο σωματείο, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, τους νόμους, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να παρέχουν κάθε πληροφορία και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

γ) Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή που συνεπάγεται την απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του δικηγόρου - μέλους.

Άρθρο 6α

Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται

1. Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησής τους, είτε λόγω διαγραφής τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του, ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών ή άλλων πόρων που κατέβαλαν στον Λ.Ε.Α.Δ.Η. ακόμα οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλη του.

2. Κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή λόγω μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο δικαιούται να εισπράξει από τον Λ.Ε.Α.Δ.Η. χρηματικό ποσό που ισούται με το γινόμενο των ετών πραγματικής συμμετοχής στο σωματείο επί το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος, το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο της μετάθεσής του, εκτός και αν το ποσό αυτό έχει μειωθεί με μεταγενέστερη απόφαση, οπότε καταβάλλεται το μειωμένο ποσό. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ασφαλιστικό οργανισμό της κύριας ασφάλισης με την ιδιότητα του δικηγόρου.

3. Μέλος που έχει αποχωρήσει από το Λ.Ε.Α.Δ.Η. εξαιτίας αποβολής της ιδιότητας του δικηγόρου λόγω παύσης ή διαγραφής σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Περί Δικηγόρων, δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του στο μητρώο του Λ.Ε.Α.Δ.Η., υπό την προϋπόθεση ότι θα ασκήσει το σχετικό δικαίωμα εντός έξι μηνών από την επανεγγραφή του στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

4. Μέλος που έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από το Λ.Ε.Α.Δ.Η., δικαιούται να ζητήσει την επανεγγραφή του στο μητρώο του Λ.Ε.Α.Δ.Η.

5. Δικηγόροι που επανεγγράφονται στον Δικηγορικό Σύλλογο μετά την συνταξιοδότησή τους και τη λήψη του εφάπαξ από τον ΛΕΑΔΗ, μπορούν να επανεγγραφούν στον ΛΕΑΔΗ. Αυτοί θα έχουν όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, εκτός αυτών των άρθρων 10 και 11.

Άρθρο 6 β

Πειθαρχικά παραπτώματα και διαδικασία

1. Πειθαρχικά παραπτώματα που συνεπάγονται την πειθαρχική δίωξη και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του σωματείου θεωρούνται :

α) Η υπαίτια παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

β) Η κατ' επανάληψη υποβολή ανειλικρινούς αιτήσεως και δηλώσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπώντας στην απολαβή μη δικαιούμενων οικονομικών ενισχύσεων. Εν προκειμένω επανάληψη θεωρείται και η δεύτερη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό.

γ) Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου, σύμφωνα με την αντικειμενική κρίση, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

2. Για τις περιπτώσεις -α- και -β- αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, ενώ για την περίπτωση -γ- η υπόθεση εισέρχεται ως θέμα στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά, κατόπιν εμπεριστατωμένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας άλλου μέλους.

4. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση δε αυτή συγκαλείται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο πειθαρχικός έλεγχος αφορά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ή την πλειοψηφία αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί άμεσα γενική συνέλευση προκειμένου εκείνη να αποφασίσει την άσκηση ή όχι πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου τότε οποιοδήποτε μέλος του σωματείου μπορεί να ζητήσει το διορισμό προσωρινής διοίκησης κατ' άρθρο 69 Α.Κ. με αποκλειστικούς σκοπούς Ι] τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ΙΙ] την αντιμετώπιση των άκρως επειγόντων περιστατικών που τυχόν προκύψουν κατά το διάστημα αυτό και για τα οποία τυχόν καθυστέρηση θα επιφέρει δυσανάλογα μεγάλη ζημία στο σωματείο ή/και τα μέλη αυτού. Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση αποφασίσει θετικά, με απόφαση της ορίζει μια επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη του σωματείου με τουλάχιστον δεκαπενταετή άσκηση δικηγορίας, η οποία θα διεξάγει την σχετική ανακριτική διαδικασία (έρευνα, μελέτη στοιχείων, κλήση προς απολογία, λήψη απολογίας) και θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση σχετικά με την επιβολή ή όχι ποινής και ποιας. Η τριμελής επιτροπή οφείλει να κινηθεί γρήγορα και ο τύπος των ενεργειών της πρέπει να είναι έγγραφος, η δε πρόταση της προς την γενική συνέλευση δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες. Μετά τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής η γενική συνέλευση διακόπτεται και επανέρχεται σε ρητή ημερομηνία με την πρόταση της τριμελούς επιτροπής περί πειθαρχικής δίωξης.

5. Πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη είναι η επίπληξη, η διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων και η διαγραφή από το σωματείο.

6. Σε περίπτωση που επιβληθεί σε μέλος/μέλη του Δ.Σ. η ποινή της διαγραφής από το σωματείο γίνεται άμεση αντικατάσταση του/τους από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που η ποινή της διαγραφής αφορά την πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του Δ.Σ. τότε η ανωτέρω ορισθείσα προσωρινή διοίκηση διατηρείται μέχρι την άσκηση και εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των προβλεπόμενων ένδικων μέσων κατά της ως άνω απόφασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Άρθρο 7

Τακτικοί και Έκτακτοι Πόροι

  1. Οι πόροι του Λ.Ε.Α.Δ.Η. διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

  2. Τακτικοί πόροι είναι :

(α) Η εφάπαξ καταβαλλόμενη εισφορά εγγραφής κάθε μέλους που εντάσσεται στο Λ.Ε.Α.Δ.Η. και που ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ και καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Τα ήδη μέλη του καταργουμένου Τ.Π.Δ.Η. δεν υποχρεούνται στην καταβολή αυτής της εισφοράς.

(β) Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Η ετήσια εισφορά κάθε μέλους, με μέριμνα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, θα παρακρατείται από το μέρισμα (Διανεμητικό Λογαριασμό) του δικηγόρου σε δύο ισόποσες δόσεις τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους ή οπότε γίνει η σχετική διανομή από τον Δ.Σ.Η. Σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος για ένα έτος και αντίστοιχα μη κάλυψης της σχετικής υποχρέωσης από το ποσό μερίσματος τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή αυτής εξ ιδίων πόρων, τυχόν δε υπαίτια παράλειψη τέτοιας καταβολής μετά από προηγούμενη ενημέρωση τους μέλους θα μπορεί να επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 6β΄ ενώ παράλληλα θα ξεκινάει και η τοκοφορία του οφειλόμενου ποσού.

(γ) Καταβολή εισφοράς πέντε τοις εκατό (5%) επί των προεισπραττομένων αμοιβών των δικηγόρων ή του ποσού αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά στα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, για τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση συμβάσεων και για παράσταση σε κάθε εξωδικαστική πράξη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Η. και αποδίδεται στον Λ.Ε.Α.Δ.Η., βαρύνει δε οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση τον δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν.

(δ) Καταβολή εισφοράς πέντε τοις εκατό (5 %) επί των εισπραττομένων από τον Δικηγορικό Σύλλογο δικηγορικών αμοιβών σε δίκες για απαλλοτριώσεις.

(ε) Η υπάρχουσα σήμερα περιουσία στο σωματείο.

(στ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του σωματείου.

(ζ) Τα έσοδα από τη διάθεση ειδικών κινητών ενσήμων που επικολλούνται στα δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο, είτε παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας, όπου παρίσταται ο δικηγόρος προς άσκηση των καθηκόντων του.

Η αξία των ενσήμων ανά έγγραφο ή διαδικασία θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του. Το ποσό του κινητού ενσήμου δύναται να ενσωματωθεί στα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών ή όπως αυτά τροποποιηθούν πιθανόν στο μέλλον, που εκδίδονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και αποδίδονται στο ΛΕΑΔ από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Η.

(η) Τα έσοδα από την επικόλληση κινητού ενσήμου επί της αξίας του δικαστικού ενσήμου που κατατίθεται στα Δικαστήρια για τη συζήτηση χρηματικών αγωγών ή έκδοση διαταγών πληρωμής. Το κινητό αυτό ένσημο ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου. Η αυξομείωση αυτού του ποσοστού, ακόμη και η κατάργησή του προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του.

3. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε υπέρ των σκοπών του Λ.Ε.Α.Δ.Η. εκ μέρους του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

4.Τα ποσά των παραπάνω τακτικών εισφορών με στοιχεία 2 α, 2β, 2γ και 2δ μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Δ ι α σ φ ά λ ι σ η περιουσίας

1. Τα κεφάλαια του Λ.Ε.Α.Δ.Η. κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό. Για την αντιμετώπιση δαπανών τρεχούσης φύσεως, ο Πρόεδρος φυλάττει χρηματικό ποσό σε μετρητά στο χρηματοκιβώτιο του σωματείου, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευχέρεια να διαχειρίζεται τα υπάρχοντα κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους ή αμοιβαία κεφάλαια με εξασφαλιστικές ρήτρες. Δικαιούται επίσης, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αναθέτει την ολική ή μερική διαχείριση κεφαλαίων σε τρίτους.

3. Οι αναλήψεις των κατατιθεμένων κεφαλαίων ενεργούνται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 6/7 των μελών του μπορεί να ανατεθεί η ανάληψη μόνο σε ένα εξ αυτών ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών σε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο άλλο μέλος του Δ.Σ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου.

Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργείται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ζητήσει και την γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Άρθρο 9

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Διαχείριση

1. Οι λογαριασμοί του Λ.Ε.Α.Δ.Η. τηρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία τήρησης λογιστικών βιβλίων, βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσης συντάσσε-ται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Κατά το κλείσιμο των βιβλίων δημιουργείται αποθεματικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

2. Οι πληρωμές του Λ.Ε.Α.Δ.Η. ενεργούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία.

4. Ο κανονισμός λειτουργίας ορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 10

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση κατά την έξοδο από

την ενεργό υπηρεσία

1. Μέλος με δακαπενταετή τουλάχιστον ασφάλιση στο καταργηθέν Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου και στο Λ.Ε.Α.Δ.Η. ή σε άλλο Λ.Ε.Α.Δ. ή Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων (για όσους εγγράφονται στο ΛΕΑΔΗ μετά από μεταγραφή από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο), που παραιτείται από την ενεργό υπηρεσία και θεμελειώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας ασφάλισης των δικηγόρων ως δικηγόρος, μετά την έκδοση της απόφασης περί συνταξιοδότησης του, δικαιούται να εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για κάθε έτος συμμετοχής του στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου και στο Λ.Ε.Α.Δ.Η. και κατ’ ανώτατο όριο τα σαράντα (40) χρόνια. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν οφείλεται σε λόγους υγείας, το ποσό που δικαιούται το μέλος καταβάλλεται σε αυτό άτοκο μετά την συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του.

Άρθρο 11

Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση της οικογένειας σε περίπτωση

θανάτου του δικαιούχου ή ολικής μόνιμης ανικανότητας

Έξοδα κηδείας

1. Στα μέλη του σωματείου και εφόσον έχουν συμπληρώσει σ’ αυτό ή στο καταργούμενο Τ.Π.Δ.Η. τουλάχιστον ένα έτος συμμετοχής, εάν επέλθει μόνιμη ολική αναπηρία από ατύχημα ή ασθένεια, η οποία έχει ως συνέπεια την οριστική διαγραφή ή παραίτηση από την ιδιότητα του δικηγόρου και τη συνταξιοδότησή του από τον κύριο ασφαλιστικό του φορέα (στην περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας) θα χορηγείται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση. Η ίδια ενίσχυση και με τις ίδιες προϋποθέσεις θα δίνεται και σε περίπτωση θανάτου του μέλους στους οριζόμενους στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιούχους, κατ’ αναλογίαν της μερίδος εκάστου.

Η παραπάνω χρηματική ενίσχυση θα είναι ανάλογη με τα χρόνια συμμετοχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος για την κατ’ έτος αποζημίωση.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θεωρούνται μόνο τα παιδιά και η σύζυγος του θανόντος κατ’ ισομοιρίαν και σε περίπτωση μη υπάρχοντος αυτών, οι γονείς και τα αδέλφια και πάλι κατ’ ισομοιρίαν. Με σύζυγο εξομοιώνεται και ο/η δυνάμει συμφώνου συμβίωσης σύντροφος.

3. Οι παροχές των άρθρων 10 και 11 δεν χορηγούνται στο ίδιο άτομο.

4. Χορηγείται ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τα έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης σ’ αυτόν που τα έχει καταβάλει.

Άρθρο 11 α

Χρηματική ενίσχυση δε προσωρινή ανικανότητα

Στα μέλη που αντιμετωπίζουν έκτακτο σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα και έχει σαν συνέπεια την αδυναμία προς εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δέκα (10) ημέρες, καταβάλλεται έκτακτο χρηματικό βοήθημα. Σαν ασθένεια δεν θεωρείται η εγκυμοσύνη, εκτός αν από παθολογικά αίτια επέρχεται ανικανότητα προς εργασία.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος του βοηθήματος είναι ενδεικτικά τα εξής :

α) Ημέρες απουσίας από την εργασία. Για κάθε ημέρα ανικανότητας προς εργασία θα καταβάλλεται το ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ. Το μέλος δικαιούται μέχρι ενενήντα (90) ημέρες για κάθε περίπτωση.

β) Ο αριθμός των προστατευομένων μελών της οικογένειας του μέλους. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται, ο ή η σύζυγος που δεν εργάζεται και τα παιδιά έως δέκα οκτώ (18) ετών ή τα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν και δεν έχουν δικό τους εισόδημα. Θα καταβάλλεται ποσό τριών (3) ευρώ για κάθε ημέρα ανικανότητας (με ανώτατο τις 90 ημέρες) για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ανώτατο ποσό βοηθήματος για κάθε περίπτωση ορίζεται αθροιστικά για τα παραπάνω το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Νέα ενίσχυση δεν αποκλείεται εφ’ όσον όμως προέρχεται από άλλη νεώτερη και μεταγενέστερη αιτία.

Τα ακριβή κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος του βοηθήματος καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών του και ανάλογα με τις γενικές οικονομικές συνθήκες και την οικονομική δυνατότητα του σωματείου.

Άρθρο 11β

Δαπάνες προνοίας

α) Κατασκηνώσεις ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ο Λ.Ε.Α.Δ.Η. καταβάλει στο μέλος του ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70 %) της δαπάνης για συμμετοχή των τέκνων του στις παραπάνω δραστηριότητες έως και το δωδέκατο (12ο ) έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα του μέλους ή του/της συζύγου του. Το ποσό καταβάλλεται με την προσκόμιση στο ΛΕΑΔ της αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης.

β) Δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών. Ο Λ.Ε.Α.Δ.Η. καταβάλει ετησίως στο μέλος του ποσό εξακοσίων (600) ευρώ για κάλυψη δαπάνης ιδιωτικού σταθμού και ποσό εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάλυψη δαπάνης δημοσίου ή δημοτικού σταθμού, εφόσον υπάρχει τέτοια δαπάνη και δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα του μέλους ή του/της συζύγου του. Το ποσό καταβάλλεται με την προσκόμιση στο ΛΕΑΔ της αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη του σταθμού αφορά τμήμα της ετήσιας δαπάνης, τότε καταβάλλεται αντίστοιχο ποσοστό των παραπάνω ποσών.

γ) Βοήθημα τοκετού. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης-μέλους του ΛΕΑΔΗ καταβάλλεται το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο-μέλος για τον τοκετό της συζύγου του.

Οι παροχές των άρθρων 11 παρ. 4, 11α και 11β θα αυξάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία απαιτείται να συμφωνή-σουν τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.

 

 

 

Άρθρο 12

Προϋποθέσεις για την χορήγηση των παροχών

1. Το μέλος να μην έχει διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του και την συμμετοχή του στο Λ.Ε.Α.Δ.Η. και να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του σωματείου θα προβλέπονται τα απαιτούμενα για κάθε παροχή δικαιολογητικά, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις πληρωμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ζητήσει και όποιο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να χορηγήσει την παροχή.

3. Η αίτηση για την χορήγηση της παροχής του άρθρου 11α θα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη γένεση του δικαιώματος και για την χορήγηση των παροχών του άρθρου 11β με στοιχεία α και β μέσα στο οικονομικό έτος που γεννάται το δικαίωμα. Λόγοι ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο μέσο αναστέλλουν τις παραπάνω προθεσμίες, για όσο διάστημα διαρκεί ο λόγος αυτός.

4. Μέλος που δεν έχει αποβάλει την ιδιότητα του δικηγόρου ή δεν τελεί σε αναστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και του παρόντος καταστατικού και δεν συμμετέχει στον διανεμητικό λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για να έχει το δικαίωμα στις παροχές του Λ.Ε.Α.Δ.Η. θα πρέπει να καταβάλει ετησίως, εκτός από την μηνιαία εισφορά του άρθρου 7 παρ.2 στοιχείο β και ποσοστό του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση των ετησίων εσόδων του Λ.Ε.Α.Δ.Η. από τους πόρους του άρθρου 7 παρ.2 στοιχεία γ, δ, ζ και η διά του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Το ποσοστό αυτό ορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15 %) για τους δικηγόρους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη πραγματικής δικηγορίας και μέχρι δέκα έτη, σε τριάντα τοις εκατό (30 %) για δικηγόρους που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη και μέχρι είκοσι (20) έτη, σε σαράντα πέντε τοις εκατό (45 %) για δικηγόρους που έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη και μέχρι τριάντα (30) έτη και σε εξήντα τοις εκατό (60 %) για δικηγόρους που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη δικηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Η.

 

Άρθρο 13

Τα βασικά όργανα του Λ.Ε.Α.Δ.Η. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 14

Γ ε ν ι κ ή Συνέλ ε υ σ η

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του. Σ’ αυτήν μετέχουν όλα τα μέλη του. Κάθε μέλος διαθέτει μία μόνο ψήφο.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να αποφασίσει για :

(α) την τροποποίηση του καταστατικού,

(β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

(γ) την έγκριση του ισολογισμού καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη,

(δ) την έγκριση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού,

(ε) την αύξηση ή μείωση των εισφορών και την μείωση των παροχών, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο παρόν.

(στ) την αγορά ή πώληση ακινήτου

(ζ) την διάλυση του σωματείου και τον διορισμό εκκαθαριστών,

(η) κάθε θέμα, το οποίο θα παραπεμφθεί σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και

(θ) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται :

(α) σε τακτικές συνεδριάσεις μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους για έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού.

(β) σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλησή της από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το ένα δέκατο (1/10) των μελών, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, καθορίζουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Η. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών τη Γενική Συνέλευση αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η. με αίτησή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοινώσεις στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, στα γραφεία του σωματείου και στον τοπικό τύπο. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την Συνέλευση. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα στο κινητό.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δέκατο (1/10) των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, χωρίς άλλη ειδοποίηση και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα εικοστό (1/20) των μελών. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία όσα και να είναι τα παρόντα μέλη. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της Συνέλευσης, είναι δε έγκυρη στη συνέχεια η Γ.Σ. όσα μέλη και να αποχωρήσουν.

Στην περίπτωση της παρ.2 στοιχείο α του παρόντος άρθρου απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και στις περιπτώσεις της παρ.2 στοιχεία β, ε και στ απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) των μελών.

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν από το καταστατικό ή από το νόμο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Στην περίπτωση της παρ.2 στοιχείο α του παρόντος άρθρου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) και στην περίπτωση της παρ.2 στοιχείο στ πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρισταμένων μελών.

7. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε προεδρεύει μέλος που εκλέγεται από την ίδια και το οποίο δεν είναι μέλος του απερχόμενου Δ.Σ. και καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την Γ.Σ. των αρχαιρεσιών.

8. Για όλα τα θέματα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις περιπτώσεις εκλογής των οργάνων διοίκησης του σωματείου και της διαγραφής μέλους, που η ψηφοφορία είναι μυστική.

10. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται αυξημένη απαρτία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, το μέλος έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος για την συμμετοχή και ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση. Το κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί δύο (2) μόνο άλλα μέλη. Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στην περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εξουσιοδοτούντος.

11. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη κάποιας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, μετά από δύο άκαρπες συνελεύσεις, η απόφαση μπορεί να ληφθεί και με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Η ψηφοφορία θα γίνεται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, επί μία (1) έως πέντε (5) συνεχείς ημέρες, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειρά αριθμού ψήφων, όλοι δε οι υπόλοιποι είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο τίθενται μέχρι επτά (7) σταυροί προτίμησης.

2. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Η ανακήρυξη των υποψηφίων πραγματοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του έτους των εκλογών στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου ή, σε κάθε περίπτωση, ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή Επιτροπή

1. Τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της από μη υποψήφια μέλη.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.

3. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά της Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Συμβούλιο

1. Το Λ.Ε.Α.Δ.Η. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα εκλογής τους την πρώτη από την εκλογή τους συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων συμβούλου και εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εάν δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη ψηφοφορία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων και εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του μία από τις παραπάνω θέσεις, καλείται το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο, με την συμπληρωμένη σύνθεσή του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει μέλος του για την θέση αυτή και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του.

3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου από αυτό της διενέργειας των αρχαιρεσιών έτους, ανεξάρτητα από την υποβολή ή όχι ένστασης κατά του κύρους τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους. Ειδικά για την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκε το 2014 και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, αυτή παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΛΕΑΔΗ να συμπέσουν με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΗ τον Νοέμβριο του 2017.

4. Μέλη τα οποία είναι υποψήφια για την εκλογή στην Διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου δεν μπορούν να είναι υποψήφια και για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Η.

5. Μέλος του Δ.Σ. αποβάλει αυτοδίκαια την ιδιότητά του εφόσον : α)Απολέσει για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του δικηγόρου, β) εκλεγεί βουλευτής ή Δήμαρχος, γ) του επιβληθεί τελεσίδικα από τον Δικηγορικό Σύλλογο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης άνω των τριών (3) μηνών.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο εφόσον : α) αποδεχθεί θέση ή αξίωμα που συνεπάγεται ολική αναστολή του λειτουργήματος του δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Στην περίπτωση που δεν κηρυχθεί έκπτωτος θεωρείται ότι τελεί σε αναστολή της ιδιότητάς του ως συμβούλου για όσο χρονικό διάστημα τελεί σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας. β) απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το μέλος που θα αντικατασταθεί για τους λόγους αυτούς μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

7. Εάν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Το διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα εφόσον απομένουν τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Σε αντίθετη περίπτωση διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση κατά την οποία η μείωση του αριθμού των μελών θα συμβεί τους πρώτους δέκα οκτώ (18) μήνες της θητείας του και την συμπλήρωση των θέσεων του Δ. Σ. αν συμβεί μετά τους 18 μήνες. Η θητεία των με αυτό τον τρόπο εκλεγέντων μελών ορίζεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ’ αυτό και αποφασίζει επί των θεμάτων που εισάγονται κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου ενώπιον αυτού και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος ή το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του, τα οποία αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών, την καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λ.Ε.Α.Δ.Η.. Χαράσσει δε και εφαρμόζει το πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Ασκεί επίσης κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέχρι τον Μάρτιο για την έγκριση του ισολογισμού- απολογισμού και για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης. Επίσης κατά το μήνα Δεκέμβριο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, μέχρι δε την 10η Μαρτίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίζει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε καθώς και την έκθεση πεπραγμένων. Τα στοιχεία αυτά καθώς και τα στοιχεία διαχείρισης του Ταμείου υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, μετά από έλεγχο, συντάσσει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.

12. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

13. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στη Γενική Συνέλευση κατά τη νόμιμη διαδικασία.

14. Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβου-λίου καθορίζονται με κανονισμό λειτουργίας αυτού που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική συνέλευση.

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) των εγγεγραμμένων μελών και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.

 

Άρθρο 18

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος :

(α) εκπροσωπεί το Λ.Ε.Α.Δ.Η. στις δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δημόσιες αρχές και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(β) συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

(γ) υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά συνεδριάσεων της Γ.Σ. και όλα τα έγγραφα και όλα τα έγγραφα προς τις αρχές ή τρίτους.

(δ) υπογράφει με τον Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις αναλήψεις από Τράπεζες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και όσα αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ..

Άρθρο 1 9

Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας :

(α) παρακολουθεί και συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) φροντίζει για την επικοινωνία και την επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

(γ) φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.

(δ) υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του σωματείου.

Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας :

(α) φροντίζει για τις εισπράξεις και τις πληρωμές,

(β) τηρεί τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας,

(γ) συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό προηγούμενης χρήσης.

(δ) έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των εντολών του Δ.Σ. που αναφέρονται στις λειτουργικές ανάγκες και στη συντήρηση της περιουσίας.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον Ταμία αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του.

Άρθρο 21

Τ ή ρ η σ η Βιβλίων

Το σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :

1) Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους. 2) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 3) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 5) Βιβλίο ταμείου και περιουσίας. Σ’ αυτό καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία πριν από τη χρήση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα βιβλία των μελών και του ταμείου και περιουσίας δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 22

Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει και στην εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία δεν είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για να είναι κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει πέντε (5) έτη ως μέλος του ΛΕΑΔΗ.

3. Η εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχείρισης και γενικά των πεπραγμένων της Διοικήσεως και τη σύνταξη και υποβολή ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της σχετικής έκθεσης.

4. Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο για την διενέργεια του ελέγχου της.

5. Εκτός από τον παραπάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο η Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά από αίτηση του ενός δέκατου (1/10) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Η. ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν την διαχείριση της περιουσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα αυτού του ελέγχου κοινοποιείται στο Δ.Σ. όσο και σε όλα τα μέλη του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

Άρθρο 23

Διάλυση του Λ.Ε.Α.Δ.Η. και τύχη της περιουσίας του

1. Το Λ.Ε.Α.Δ.Η. παύει να υφίσταται εάν η εκπλήρωση του σκοπού του καταστεί ανέφικτη για σπουδαίο λόγο.

2. Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται δύο (2) μήνες νωρίτερα και στην οποία πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των μελών του, αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, με βάση σχετική εισήγηση του Δ.Σ., είτε τη συνέχιση της ύπαρξης του σωματείου με άλλο παρεμφερή σκοπό, είτε τη διάλυσή του. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, έχει δε απαρτία εφόσον παρίστανται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων κατά τα ανωτέρω. Αν και σε αυτή την επαναληπτική συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) των μελών και αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Αν δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία η πρόταση για διάλυση του σωματείου απορρίπτεται. Νέα πρόταση για διάλυση του σωματείου μπορεί να υποβληθεί μετά την παρέλευση έτους από την τελευταία Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση διάλυσης του Λ.Ε.Α.Δ.Η. η περιουσία του εκκαθαρίζε-ται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και το υπόλοιπό της περιέρχεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.

Άρθρο 24

Σ ή μ α - Σφραγίδα

Το Λ.Ε.Α.Δ.Η. έχει ως σήμα δύο χέρια σε χειραψία αλληλεγγύης και όλα τα έγγραφά του σφραγίζονται με στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

 

Άρθρο 25

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κανονισμός

Θέματα λειτουργίας του Σωματείου που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη γενική Συνέλευση. O κανονισμός αυτός τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι να καταρτιστεί και εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός τα σχετικά θέματα θα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, γνωστοποιήθηκε στα μέλη, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση κατά την μυστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα από την 16η έως την 20η Ιανουαρίου 2017.

Το καταστατικό αυτό, όπως διαμορφώνεται και κωδικοποιείται, θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ηράκλειο στις 20 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝ. ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ

 

ΜΙΧ. ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

 

ΑΠ. ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ

 

ΚΑΛ. ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

 

ΝΙΚ. ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ