ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Πέραν των όσων αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΑΝ, το οποίο μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα www.tnomik.gr και του ΔΣΗ για την ρύθμιση των οφειλών σε ΤΑΝ και ΤΕΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4321/2015, είναι χρήσιμο να επισημάνομε ορισμένα σημαντικά σημεία και διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από το ΤΑΝ και είναι χρήσιμες για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης (υπόδειγμα στις παραπάνω ιστοσελίδες).

1. SOS : Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Είναι αμφίβολο αν θα δοθεί παράταση.

2. λόγω φόρτου εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ενημέρωση από το ΤΑΝ για το ποσό της οφειλής καθενός (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), γεγονός που δυσκολεύει την απόφασή μας για τον αριθμό των δόσεων. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλομε αίτηση για ρύθμιση με τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων και όταν μας έλθει η απάντηση από το ΤΑΝ, όπου θα αναφέρεται το συνολικό ποσό της οφειλής, έχομε την δυνατότητα να υποβάλομε νέα αίτηση για την ρύθμιση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων, ώστε να τύχομε της τυχόν μεγαλύτερης έκπτωσης των προσαυξήσεων (παρ. 16 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015).

3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές για το 2014, δηλαδή αυτές για τις οποίες είχε δοθεί άτυπη παράταση από το ταμείο μέχρι 30-4-2015, έστω και αν είναι οι μοναδικές οφειλές.

4.Στη ρύθμιση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί το ποσό που οφείλεται για εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και η πρόσθετη εισφορά για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993. Το οφειλόμενο ποσό από τους λόγους αυτούς θα καταβληθεί εφάπαξ μαζί με την πρώτη δόση, όταν θα παραλάβομε της απόφαση ρύθμισης.

5.Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι πενήντα (50) ευρώ για το ΤΑΝ και πενήντα (50) ευρώ για το ΤΕΑΔ. Άρα με τη ρύθμιση όταν υπάρχουν οφειλές και προς το ΤΑΝ και προς το ΤΕΑΔ, το ελάχιστο ποσό των πρώτων δόσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

6. Το επί μέρους οφειλόμενο ποσό σε κάθε φορέα λαμβάνεται υπ’ όψιν για το άτοκο των δόσεων, όταν το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

7. Δεν ισχύει για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών αυτό που ισχύει για τη ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή η δυνατότητα προκαταβολής 10πλάσιου ποσού της δόσης μέχρι τις 27-4-2015 με ισόποση έκπτωση προσαυξήσεων.

8. Επίσης δεν ισχύει για τη ρύθμιση στα ασφαλιστικά ταμεία ότι ισχύει για τη ρύθμιση των οφειλών του Δημοσίου, ότι δηλαδή η ρύθμιση δεν χάνεται αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει κανονικά τις μεταγενέστερες οφειλές του προς το Δημόσιο, οι οποίες θα μπορούν να υπαχθούν στην ισχύουσα γενική ρύθμιση των 12 δόσεων. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28, προϋπόθεση της ρύθμισης είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1-3-2015 και εφεξής.

Για τούτο πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας αν έχομε βιβλιάρια με ένσημα, τα οποία σκοπεύαμε να καταθέσομε μέχρι τις 30-4-2015 για να μειωθεί το υπόλοιπο της οφειλής μας, να τα κρατήσομε για την επόμενη χρονιά για να είμαστε σίγουροι ότι θα πληρώσομε τις εισφορές του 2015 για να μην χαθεί η ρύθμιση, αφού οι οφειλές του 2014 μπορούν να ρυθμιστούν σε δόσεις, και μάλιστα άτοκες αν η συνολική οφειλή μας δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ