Σχέδιο Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το Νέο «Κώδικα περί Δικηγόρων»

Προς ενημέρωση των συναδέλφων βρίσκεται εδώ το πλήρες κείμενο του σχεδίου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το Νέο Κώδικα Περί Δικηγόρων.

Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ
Καταβάλλεται για αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και έχουν αναγνωριστικό (Ν.3994/2011) ή καταψηφιστικό αίτημα. Δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο οι αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β Κ.Πολ.Δ, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης καθώς και εκείνες που αφορούν σε ακύρωση πλειστηριασμού (Ν.4055/12). Περαιτέρω επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ)
Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ (Ν.4093/12 & Π.Ν.Π (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012)  καταβάλλεται:
α. Ποσό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί του αιτούμενου κεφαλαίου (αγωγόσημο)
β. Ποσοστό 20% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
γ. Ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών)
δ. Ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ)
ε. Ποσοστό 2,4% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, χαρτόσημο.
στ. Ποσοστό 10% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου (Λ.Ε.Α.Δ.Η)
Στο σύνολό του το δικαστικό ένσημο μαζί με τα υπέρ τρίτων τέλη ανέρχεται σε 1,072% επί του δια της αγωγής αιτούμενου προς επιδίκαση ποσού 
Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.
1.  20.000 Χ 8‰ =160,00 ευρώ (αγωγόσημο)
2.  160 Χ  20% =32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
3.  160 Χ 8‰ =1,28 ευρώ (Τ.Α.Ν.)
4.  160 Χ 8‰ =1,28 ευρώ (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων)
5.  160 Χ 2,4% =3,84 ευρώ (χαρτόσημο)
6. 160 Χ 10%=16,00 ευρώ (Λ.Ε.Α.Δ.Η)                                    
      Σύνολο    =    214,40 ευρώ
Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:
Α) Δικαστικό ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)
Β) Δικαστικό ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:      
-Αγωγόσημο (KAE 2375)
-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
- Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1220)
- Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)
- Τ.Α.Ν. (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)  
Για τον πόρο υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε., διπλότυπο στην  Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91)
Από το ΔΣ του Δ.Σ.Η
       

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 12.12.2012

Καλούνται οι κ. Συνάδελφοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12.12.2012 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του ΄Β Τριμελούς Πλημμελειοδικειου. Επαναληπτική την Πέμπτη 13.12.2012 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Ανακοίνωση αποχής 11-14/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
10-12-2012

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Κρήτης διαμαρτύρονται διότι η Κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:
Α)Πενταπλασίασε τα τέλη δικαστικού ενσήμου που πρέπει να καταβάλλονται από τους ενάγοντες επί του αντικειμένου της διαφοράς για τη συζήτηση των αγωγών τους.
Β)Επέβαλε παράβολο 1% επί του αντικειμένου της διαφοράς σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Σ.τ.Ε
Επίσης με προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις:
-Πενταπλασιάστηκαν οι επιβαρύνσεις για το μεγαρόσημο.
-Επιβλήθηκαν παράβολα ενδίκων μέσων (Έφεση, Αναίρεση, Αναψηλάφηση) 200, 300 και 400 € αντίστοιχα σε όσους καταθέτουν ένδικα μέσα.
-Επιβλήθηκε δικαστικό ένσημο σε ορισμένες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.
Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τους πολίτες σε βαθμό αποστερήσεως του δικαιώματός τους να προσφύγουν στα Δικαστήρια κατά παράβαση του άρθρου 20 του ισχύοντος Συντάγματος.
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Κρήτης θεωρούν ότι οι παραπάνω διατάξεις είναι Αντισυνταγματικές, καθιστούν τη Δικαιοσύνη προνόμιο των πλουσίων και προτίθενται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση τους.
Συγχρόνως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας κηρύσσουν αποχή των μελών τους από όλα τα Δικαστήρια από αύριο Τρίτη 11-12-2012 μέχρι και την Παρασκευή 14-12-2012.

Δικηγορικοί Σύλλογοι
Ηρακλείου
Χανίων
Ρεθύμνου
Λασιθίου
 

Απογραφή ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ

 Δελτία απογραφής των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ διανέμονται στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΗ. ηαπογραφή έχει παραταθεί εως 31.12.2012.  Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο αναλυτικά.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8-12-2012

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκάλεσαν στις 8-12-2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισαν:

1. Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και Ποινικών ) από τη Δευτέρα  10-12-2012 έως το Σάββατο 19-1-2013, κατά τις ώρες από 12:00 μ. έως 15:00 μ.μ και

2. Την άρση της αναστολής δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων από  10-12-2012 έως19-1-2013

Εκδήλωση με θέμα : "Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - Cyberbullying"


                                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλεί στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει με  το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με θέμα: «Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο - Cyberbullying» , η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  14  Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:30 στην  αίθουσα «ΑΡΙΑΔΝΗ-ΚΕΛΑΡΙ»  του Ξενοδοχείου «ΑΣΤΟΡΙΑ» στην Πλατεία Ελευθερίας .
Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης.

Απόφαση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με την ίδια μορφή έως τις 8 δεκεμβρίου 2012. Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

Απόφαση Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την σημερινή συνεδρίαση της αποφάσισε την συνέχιση των κινητοιποιήσεων με την μορφή κυλιόμενων 48ωρων αποχών κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

- 21 & 22 Νοεμβρίου 2012

- 26 & 27 Νοεμβρίου 2012 και

- 6 & 7 Δεκεμβρίου 2012

 

Νεότερη ανακοίνωση αποχής 12-16.11.2012

Ανακοινώνεται στους κ Συναδέλφους η αποχή από τα καθήκοντα τους από τις 12 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2012 ύστερα από την σημερινή απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων