Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου (29.07.21)

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14/7 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου»,το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός Ένταξης ανέρχεται σε 27.295.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας Υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο είναι ο Κύριος της Πράξης.
Το ως άνω πρόγραμμα επιδοτούμενης άσκησης:

α)απευθύνεται σε 2400αποφοίτουςΝομικών Σχολών εγγεγραμμένους στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας,οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμετάσχουν σε αυτό για 18 μήνες(12 μήνες σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες της χώρας και 6 μήνες σε Δικηγόρο/ Δικηγορική Εταιρεία).

β)θα υλοποιηθεί σε τέσσερις κύκλους των 18 μηνών.


Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο: Κυριακή 25/7.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα και εδώ το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης

Υποβολή αιτήσεων δικηγόρων στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ για την απονομή συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από τον e-ΕΦΚΑ Δελτίο Τύπου (βλ. συνημ.), σύμφωνα με το οποίο καλούνται δικηγόροι και λογιστές – φοροτεχνικοί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συμμετάσχουν στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης ώστε στη συνέχεια, μετά τη διενέργεια εξετάσεων να ενταχθούν στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ (αρθρ. 255 ν. 4798/2021).

Ο αριθμός των δικηγόρων, στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης, ανέρχεται σε ενενήντα (90) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (portal.olomeleia.gr), κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 26-7-2021 και ώρα 18:00 έως και την Παρασκευή 30-7-2021 και ώρα 24:00.

Επισημαίνεται ότι στα αιτήματα θα τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητος, ανά νομό.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον ανώτατο αριθμό των δικηγόρων, που μπορούν να συμμετάσχουν στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης, τα αιτήματα αυτά θα ισχύουν αυτοδικαίως και για τον επόμενο διαθέσιμο κύκλο.

Δυνατότητα υποβολής αιτήματος έχουν τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας με 3ετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

Στο αίτημά τους οι δικηγόροι πρέπει να καταχωρίζουν:

α) τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email), τα οποία και θα αναγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών μετά την επιτυχή πιστοποίησή τους,

β) τον ΑΦΜ,

γ) τον ΑΜΚΑ και

δ) Τραπεζικό Λογαριασμό τους, με αριθμό IBAN, στον οποίο θα εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.

Οι προϋποθέσεις, οι κανόνες διαδικασίας και τα λοιπά θέματα για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 καθορίζονται στην με αριθμ. οικ. 45891/2.7.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2954 Β).

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 255 παρ. 5 ν. 4798/2021, σε περίπτωση βαριάς αμέλειας, υπέχουν αυξημένη ευθύνη, ευρύτερη της προβλεπόμενης στον Κώδικα Δικηγόρων, η οποία συνίσταται πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, και στον καταλογισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 

Δείτε εδώ το από 22.7.2021 δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ

 

Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

ΝΕΑ ΚΥΑ -ΦΕΚ Β 3276/24.7.2021

Δείτε εδώ

Νέα πράξη (191/2021) αναστολής λειτουργίας Πρωτοδικείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 26.07 - 02.08.21

Δείτε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι συνάδελφοι που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με την από 18-3-2021 πρόσκληση του  Δ.Σ.Η, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ www.ermis.gov.gr και κατόπιν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή ποσού 27,28 € μέσω του Portal.olomeleia.gr ορίζοντας ταυτόχρονα και ραντεβού. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον πρακτικό οδηγό που επισυνάπτεται (ΒΗΜΑ 1 & ΒΗΜΑ 2). Μετά την πληρωμή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Η (οδός Ζωγράφου αρ. 7) για την παραλαβή του USB token σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την υπάλληλο του Δ.Σ.Η κ. Χριστίνα Βουιδάσκη. (Τηλ: 2810281587). Για την παραλαβή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό πληρωμής του ποσού και να γνωρίζει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.Η κ. Νικόλαο Κουβίδη.

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Η

Διαβάστε αναλυτικά τον πρακτικό οδηγό  εδώ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20-7-2021

Δείτε εδώ