ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Η. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 19-1-2024

 

                                                     Ηράκλειο, 10-1-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνέχιση αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μέχρι και τις 19-1-2024

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε στις 10-1-2024, κρίνοντας ότι οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συρρικνώνουν θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου αγνοώντας την κραυγή αγωνίας των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών και ότι οι διαχρονικές διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος δεν έχουν ικανοποιηθεί, αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 19-1-2024, με το ισχύον πλαίσιο αποχής και ειδικότερα:

 • Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),
 • Από τη Νομική Βοήθεια και τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (του έτους 2023 και παλαιότερων, της καταβολής του υπολοίπου 20% των ετών 2020-2022, την εκκαθάριση των καταβληθέντων εισφορών με την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, των ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).
 • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.
 • Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).
 • Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.
 • Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.
 • Από τις αρχαιρεσίες των σωματείων, εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη της θητείας.
 • Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο μητρώο της Γ.Γ.Α.
 • Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.
 • Από παραστάσεις σε συμβολαιογράφους για συναινετικά διαζύγια.

 

Πλαίσιο αδειών:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 - Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε αιτήσεις προσωρινά κρατουμένων και κρατουμένων δυνάμει απόφασης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.  

-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων.

 • Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
  -Δεν θα χορηγούνται άδειες:

            α) Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων,

           β) Για συζήτηση αιτήσεων αναστολής (πλην των περιπτώσεων πλειστηριασμών)          

          Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

            Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά
Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση  δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                                                                                ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8-12/1/2024

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 08/1/24 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/1/24, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1/24, 10:00 - 14:00.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 5-1-2024

Ηράκλειο, 5-1-2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η. κατά τη συνεδρίαση της 5ης-1-2024,

 

Α. Αφού έλαβε υπόψη του:

- Τα συμπεράσματα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 4-1-2024, παρουσία του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, η οποία θεωρεί μεν θετική την εξαγγελία της άμεσης μεταφοράς δικαστικής ύλης στους δικηγόρους (ένορκες βεβαιώσεις, κληρονομητήρια, αποδοχές κληρονομίας, συστάσεις σωματείων, συναινετικές εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων) και την άμεση σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων, πλην όμως παρά τις όποιες βελτιώσεις που φέρεται ότι επέρχονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίνει ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου ούτε βασικές του διατάξεις που συρρικνώνουν θεμελιώσεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις.

- Την κατηγορηματική αντίθεση της Ολομέλειας στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της Χώρας, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα.

-  Την επισήμανση της Ολομέλειας ότι διαχρονικές διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος δεν έχουν ικανοποιηθεί.

- Την απόφαση της Ολομέλειας να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού κλάδου και συγκεκριμένα:

     1 Οικονομικά θέματα

1.Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια

2.Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ

3.Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ

4.Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

5.Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης

6.Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ

7.Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου

8.Την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου

        2. Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Την ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας.

 1. Δικαστικός χάρτης

Τη διατήρηση των υφιστάμενων Πρωτοδικείων και Εφετείων της Χώρας, ως έχουν σήμερα.

 1. Εταιρείες διαχείρισης Απαιτήσεων - Funds – Τράπεζες - Ευάλωτοι δανειολήπτες Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών.

Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. Άρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. Άρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού.

 

Β. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Η. η οποία έχει συγκληθεί εκτάκτως για την 9η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στο Δικαστικό Μέγαρο, και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 10η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» του Δήμου Ηρακλείου (στην οδό Ανδρόγεω 2):

(Ι) την παράταση της αποχής των Δικηγόρων Ηρακλείου, μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2024 (οπότε και θα συγκληθεί εκ νέου η Ολομέλεια):

- Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

- Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

- Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

(ΙΙ) Την παράταση της αποχής των μελών του ΔΣΗ από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 31.1.2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.

(ΙΙΙ) Την αναστολή της αποχής των μελών τους από δίκες Νομικής Βοήθειας, σε αναμονή της ψήφισης της εξαγγελθείσας διάταξης για την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων. Επίσης, την αναστολή της απόφασης της Ολομέλειας για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή για τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, εφόσον η διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ ψηφιστεί ως έχει.

 

            Γ. Αποφάσισε ομόφωνα, ενόψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την 9η-1-2024 (και της επαναληπτικής της σύγκλησης, σε περίπτωση μη απαρτίας, για την 10η-1-2024), την παράταση της αποχής των Δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντα τους μέχρι και την Πέμπτη 11-1-2024 με το ήδη ισχύον πλαίσιο αποχής (απόφαση Δ.Σ. της 11ης-12-2023).

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                                 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

Fw: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 4.1.2024 για Ποινικό Κωδικα- ΚΠΔ, Δικαστικό Χάρτη, Νομική Βοήθεια, Διεύρυνση Νομικής 'Υλης και Υποχρεωτική Παρουσία Δικηγόρων στα Συμβόλαια - Κινητοποιήσεις

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 4.1.2024 στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προωθούμενες παρεμβάσεις του Υπουργείου στη διαδικασία της απονομής της Δικαιοσύνης.

Η Ολομέλεια θεωρεί θετική την εξαγγελία μεταφοράς δικαστικής ύλης στους δικηγόρους και την άμεση σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων και αναμένει την άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών και δεσμεύσεων του Υπουργού.

Η Ολομέλεια, παρά τις όποιες βελτιώσεις που φέρεται ότι επέρχονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίνει ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου ούτε βασικές του διατάξεις που συρρικνώνουν θεμελιώσεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις.

Για το δικαστικό χάρτη της Χώρας, η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της Χώρας, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, ως προς την συγχώνευση δε των Ειρηνοδικείων θεωρεί ότι απαιτείται ένας ουσιαστικός διάλογος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα ανακύψουν λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική και ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν νοείται λειτουργία υφιστάμενου σήμερα Πρωτοδικείου χωρίς τη λειτουργία Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, πολυμελών συνθέσεων και ΜΟΔ.

Πέραν των ανωτέρω, η Ολομέλεια επισημαίνει ότι διαχρονικές διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες, η επέκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ- η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε- και η κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου, ενώ παραμένει υφιστάμενη η απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, η απαξίωση των αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων και η μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ.

Επιπρόσθετα, ουδεμία μέριμνα έχει επέλθει για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού κλάδου και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 9 &10.01.2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στο Δικαστικό Μέγαρο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση του Σώματος.

 2. Λήψη απόφασης για κινητοποιήσεις.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, κατ’ άρθρο 99 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» του Δήμου Ηρακλείου, στην οδό Ανδρόγεω 2.

 

Ηράκλειο 3-1-2024

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                         ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: πρόγραμμα δημοσίευσης διαθηκών για το δίμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, κατά το δίμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 η δημοσίευση διαθηκών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρακάτω πρόγραμμα: δείτε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 02 - 05.01.2024

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 02/1/24 ΕΩΣ ΚΑΙ 05/1/24, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04/1/24.
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

Μουσική παράσταση "Πες το στα παιδιά"!

Σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στο Κινηματοθέατρο «ΑΣΤΟΡΙΑ», η Μουσική και η Θεατρική Ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Πες το στα παιδιά», η οποία συνδιοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και τον Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Τραγούδια για παιδιά και μεγάλους, μεταφέρουν μέσω της μουσικής μηνύματα για την ειρήνη, την αγάπη, τη φιλία και το περιβάλλον!

Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα εισιτήρια για την παράσταση θα διατίθενται στην τιμή των πέντε (5) ευρώ ανά οικογένεια, από το Ταμείο και τη Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου 10:00 έως 15:00, καθώς επίσης από το ταμείο του Κινηματοθέατρου «ΑΣΤΟΡΙΑ», από 17:00 έως 18:00.

Περισσότερα...

Μουσική παράσταση "Πες το στα παιδιά" από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου

Η Μουσική και η Θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, παρουσιάζουν την Μουσική παράσταση με τίτλο "Πες το στα παιδιά" (...για να ακούσουν οι μεγάλοι) !!!
Τραγούδια για παιδιά και μεγάλους μεταφέρουν μέσω της μουσικής  μηνύματα για την ειρήνη, την αγάπη για το περιβάλλον και την φιλία! Συνδιοργανώνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου & τον Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου.