ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 16.03.2020

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 864) για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δίκες για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η συζήτηση των υποθέσεων ματαιώνεται και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις (για τους σχηματισμούς ουσίας).

Κατ’ εξαίρεση α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 - 6 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212), δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις.

Προκειμένου να περιοριστούν οι επαφές και, μέσω αυτών, η διάδοση του κορωνοϊού, η επικοινωνία των δικηγόρων και των διαδίκων με τους δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστηρίου ή την Γραμματεία πρέπει να γίνεται, αρχικά, τηλεφωνικά (τηλ.κέντρο 2813.407.700).  Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι έχουν ανασταλεί όλες οι νόμιμες προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών (κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, κατάθεση υπομνημάτων κ.λπ.) και οι προθεσμίες παραγραφής, ότι για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος  επιτρέπει στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής τους από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου μέχρι και την έκδοση απόφασης από τον προσωπικό τους υπολογιστή, καθώς και ότι προβλέπεται η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων.

Τέλος, για διαδικαστικές ενέργειες που δεν είναι δυνατό να γίνουν ηλεκτρονικά, ή στις περιπτώσεις, που, κατόπιν συνεννόησης, κρίνεται σκόπιμη η αυτοπρόσωπη παρουσία, η προσέλευση και η είσοδος στο αντίστοιχο Τμήμα του Δικαστηρίου (οδός Μουρέλου 5),  του οποίου η πόρτα θα παραμένει κλειστή, θα γίνεται, μόνο αφού τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας (απολύμανση των χεριών, γάντια, μεμονωμένη είσοδος, τήρηση της σχετικής απόστασης, αποφυγή πολύωρης παραμονής κ.λπ.).

 

                                                                      Η Δικαστής που διευθύνει το Δικαστήριο

                                                                                            Αλεξία Γοναλάκη

                                                             Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.