Πολιτική δικάσιμος της 9ης Νοεμβρίου 2020 του Ειρηνοδικείου Νεάπολης

Σε συνέχεια της με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. B΄ 4899/6-11-2020), σας ενημερώνουμε ότι:

- Μόνο για τη δικάσιμο της 9.11.2020, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων ότι συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ, οι υποθέσεις μπορούν να εκδικασθούν με παρόντες τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, χωρίς όμως την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων.

- Οι υποθέσεις με εξέταση μαρτύρων καθώς και αυτές, στις οποίες δεν θα εμφανιστεί κάποιος από τους διαδίκους ή κανένας από αυτούς, θα αποσύρονται με ευθύνη της Προέδρου της έδρας.

- Υπόθεση, στην οποία έστω και ένας από τους πληρεξουσίους των διαδίκων δηλώσει ότι δεν είναι προετοιμασμένος για την εκδίκασή της, θα αποσύρεται.

- Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη δικάσιμο της 9.11.2020. Από την επομένη (10.11.2020) θα τηρηθεί πιστά η νέα με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄ 4899) ΚΥΑ, ενώ θα ακολουθήσει και νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως και 30/11/2020.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λασιθίου

Στέλλα Καλλιγιαννάκη