ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΑ-ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021

Δημοσιεύουμε προς διευκόλυνση των συναδέλφων τις επεξηγηματικές παρατηρήσεις στην τελευταία ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1076/20.3.2021), που επιμελήθηκε ο Αν. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Σπύρος Τσαντίνης. Ευχαριστούμε θερμά τον συντάκτη για το διαρκές ενδιαφέρον και την αφιλοκερδή προσφορά στο δικηγορικό σώμα.

 

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, δυνάμει και της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ: Β’ 996/13.3.2021),είχαν ανασταλεί, δηλαδή δεν έτρεχαν(από την εκάστοτε ημερομηνία που είχε οριστεί με τις εκδοθείσες ΚΥΑ για κάθε περιοχή ανάλογα με τον επιδημιολογικό χαρακτηρισμό της), μέχρι την 22.3.2021 και ώρα 06:00.

Με την υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 ΚΥΑ (ΦΕΚ: Β’ 1076/20.3.2021), με ισχύ από την 20.3.2021 και ώρα 06:00 μέχρι την 29.3.21 και ώρα 06:00, οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔεπανεκκινούναπό την 20.3.2021. Ειδικότερα: «[…] εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α:βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ. Ειδικά οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων, εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22.3.2021 έως και 26.3.2021, παρατείνονται για επτά (7) ημέρες».

Το χρονικό διάστημα της αναστολής (όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις εκδοθείσες ΚΥΑ) δεν υπολογίζεται(δηλαδή αφαιρείται), για τις προθεσμίες των ως άνω άρθρων. Η δεπαράταση για επτά ημέρεςμόνον όσων προθεσμιών λήγουν κατά την εβδομάδα της επανεκκίνησηςεπιτρέπειχρονικά στους διαδίκους να κλητεύσουνεμπρόθεσμα τους αντιδίκους τους σε –και να λάβουν– ένορκες βεβαιώσεις.

Σχηματικά:

Εάν κάποια προθεσμία των ως άνω άρθρων

(λ.χ. οι 100 ημέρες για τις προτάσεις ή οι 115 ημέρες για την προσθήκη):

θα έληγε κανονικά:

δυνάμει της ΚΥΑ λήγει:

Σάββατο, 20.3.2021

(είναι εξαιρετέα ημέρα, επομένως θα έληγε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 22 Μαρτίου)

Δευτέρα, 29.3.2021

Κυριακή, 21.3.2021

(είναι εξαιρετέα ημέρα, επομένως θα έληγε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 22 Μαρτίου)

Δευτέρα, 29.3.2021

Δευτέρα, 22.3.2021

Δευτέρα, 29.3.2021

Τρίτη, 23.3.2021

Τρίτη, 30.3.2021

Τετάρτη, 24.3.2021

Τετάρτη, 31.3.2021

Πέμπτη, 25.3.2021

(είναι εξαιρετέα ημέρα, επομένως θα έληγε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 26 Μαρτίου)

Πέμπτη, 1.4.2021

Παρασκευή, 26.3.2021

Παρασκευή, 2.4.2021