Απόφαση Λειτουργίας Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου και Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ την με αριθ. πρωτ. 8/12.04.21 Απόφαση της Προϊσταμένης του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου σχετικά με την λειτουργία τόσο του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου όσο και του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου