Προκήρυξη Δημάρχου με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία.

Με την με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 προκήρυξη , ο Δήμαρχος προκηρύσει την πρόσληψη με επιλογή, δύο (2) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου με πάγια αντιμισθία.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέονται με το Δήμο Ηρακλείου με σχέση έμμισθης εντολής.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,  Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  μέχρι 13 / 09 / 2021 Αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ