ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Όσους/Όσες υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Δήμο Χερσονήσου (περίοδος 1η Οκτωβρίου 2021 έως και  31η Μαρτίου 2022) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την από την επομένη της ανάρτησης (της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου (http://www.hersonisos.gr) δηλ. από 14.09.2021, ημέρα Τρίτη  έως και 23.09.2021 ημέρα Πέμπτη,  σύμφωνα με τα κατωτέρω αναγραφόμενα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, ορίστηκαν σε τρείς (3).

Δείτε τη συνημμένη πρόσκληση εδώ