Ενημέρωση αναφορικά με διαζύγια

                                                          Ηράκλειο 27 Ιουνίου 2013               
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή, από τη διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013, καθίσταται  υποχρεωτική  η ηλεκτρονική καταχώριση στο Ληξιαρχείο  της ημερομηνίας του αμετακλήτου των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη λύση του γάμου κλπ  και όπως επισημαίνεται στο σχετικό με αριθμό πρωτ. 4084/18-6-2013 έγγραφο που μας απέστειλε το Τμήμα Ληξιαρχείου Ηρακλείου, έχει προκύψει ζήτημα ιδίως στις περιπτώσεις των συναινετικών διαζυγίων όπου δεν μεσολαβεί επίδοση της απόφασης οπότε οι προθεσμίες άσκησης των ενδίκων μέσων κατά τα άρθρα του ΚΠολΔικ χωρούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. (πχ άρθρο 545 περ. 5 ΚΠολΔικ για την αναψηλάφηση).


Παρακαλούνται,  οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων συναινετικών διαζυγίων αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης να προβαίνουν στην υπογραφή έκθεσης παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να αποφεύγεται η αναμονή για τις σχετικές προθεσμίες και  να προκύπτει το αμετάκλητο για την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ληξιαρχείο και την ταχύτερη έκδοση διαζευκτηρίου στις περιπτώσεις των γάμων θρησκευτικού τύπου.  Για την ταχύτερη διεκπεραίωση θα ήταν ικανοποιητικό οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά την ημέρα της εκδίκασης της αίτησης  να προσκομίζουν σχέδιο απόφασης και αντίγραφα αυτής, προκειμένου να προβαίνει ο δικαστής στην άμεση έκδοση υπογραφή και δημοσίευση της απόφασης .
Επιπλέον, στις περιπτώσεις λύσεως του γάμου με διετή διάσταση ή ισχυρό κλονισμό, μετά τη λήψη του πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, αφού υπολογίσουν τις νόμιμες προθεσμίες, να υποδεικνύουν με σχετική σημείωση στο αρμόδιο τμήμα του Ληξιαρχείου το αμετάκλητο, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου ελλείψει σχετικών γνώσεων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις και εξέφρασαν ειδικά προς τούτο παράπονα. 
                Η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου
                    Επαμεινωνδία  Κουσκούκη
                    Πρόεδρος Πρωτοδικών