ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ

Θέτουμε υπόψη των συναδέλφων την εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: "Διαδικασία επικύρωσης  της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς", που εξεδόθη για την εφαρμογή της υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή, ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος εδώ