ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου προτίθεται να απασχολήσει με αμοιβή, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) δικηγόρους - μέλη του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου (εξυπηρέτηση κοινού - διεκπεραίωση πράξεων). Οι συνάδελφοι θα απασχολούνται κατ' ελάχιστο δύο (2) φορές εβδομαδιαίως στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου.

Η επιλογή θα γίνει από το ΔΣ του ΔΣΗ, κατ' άρθρο 95 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής η οποία θα αποτελείται από μέλη του.

 

Απαραίτητα προσόντα:

1. Δεκαετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε υποθέσεις κτηματολογίου.

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν εργασία σε κτηματολογικό γραφείο ή σε γραφείο κτηματογράφησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η. το αργότερο μέχρι 21-01-2022.

 Εκ του ΔΣ του ΔΣΗ.