ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ 2/5/2022 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ)

Δείτε εδώ την με αρ. 118/2022 πράξη για τον επαναπροσδιορισμό "ΟΙΚΟΘΕΝ" των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου της 02-05-2022 που αποσύρθηκαν λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.