ΛΕΑΔΗ- Αποτέλεσμα εκλογών 23.2.2014

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ
    Κ Α Ι   Α Λ Λ Η Λ Ο Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ
  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν    Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ  7 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λ. Ε. Α. Δ. Η.
Εγγεγραμμένοι         :  επτακόσιοι σαράντα                      (740)
Ψήφισαν                   : εξακόσιοι τέσσερις                         (604)      
Έγκυρα ψηφοδέλτια : πεντακόσια ενενήντα πέντε            (591)
Άκυρα  ψηφοδέλτια  :  τέσσερα                                           (5)
Λευκά ψηφοδέλτια   :  πέντε                                                (8)΄Ε λ α β α ν   ο ι   υ π ο ψ ή φ ι ο ι :

1.Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ του Χαράλαμπου:εκατόν εξήντα πέντε (165)                                           
2. Λασηθιωτάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ        :  διακόσιες σαράντα μία   (241)
3. Μπροκαλάκης Ιωάννης του Χρήστου           : διακόσιες σαράντα έξι     (246)
4. Ξενάκης Μανούσος του Αλεξάνδρου            : τριακόσιες                       (300)
5. Ξυριτάκης Απόστολος του Δημητρίου          : διακόσιες είκοσι επτά      (227)
6. Παπαδημητρίου Αθανασία του Αντωνίου     : εξήντα έξι                         (66)
7. Σταματάκης Ιωάννης του Γεωργίου              : εκατόν εξήντα τρία     (163)
8. Τιτομιχελάκη Καλλιόπη του Στυλιανού    : διακόσιες εβδομήντα εννέα  (279)
9. Φανταουτσάκης Νικόλαος του Νικολάου     : εκατόν εβδομήντα έξι       (176)
   
     Κατόπιν τούτων, αφού περατώθηκε η διαδικασία της εκλογής και μετά από διπλό έλεγχο των ψήφων, ανακηρύχθηκαν οι λαβόντες κατά σειρά επιτυχίας τους περισσότερους ψήφους επτά πρώτοι υποψήφιοι, δηλαδή :
        1. Ξενάκης Μανούσος του Αλεξάνδρου   : τριακόσιες                  (300)
        2. Τιτομιχελάκη Καλλιόπη του Στυλιανού    : διακόσιες εβδομήντα εννέα  (279)
        3. Μπροκαλάκης Ιωάννης του Χρήστου           : διακόσιες σαράντα έξι     (246)
        4. Λασηθιωτάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ        :  διακόσιες σαράντα μία   (241)
        5. Ξυριτάκης Απόστολος του Δημητρίου          : διακόσιες είκοσι επτά      (227)
        6. Φανταουτσάκης Νικόλαος του Νικολάου     : εκατόν εβδομήντα έξι       (176)
        7. Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ του Χαράλαμπου :εκατόν εξήντα πέντε (165)                                           
          Επίσης εκλέγονται όλοι οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή, δηλαδή :

1) Γιαννόπουλος Φίλιππος του Ιωάννη
2) Στεφανάκης Αδαμάντιος του Θεοδώρου
3) Στρατάκης Γεώργιος του Σταύρου