ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Επισημαίνεται στους συναδέλφους , ότι κατά το διάστημα αναστολής μέρους των εργασιών του Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου Ηρακλείου λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 21-5-2023, ήτοι από 17-5-2023 έως και 24-5-2023,

(α) Το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου θα παραλαμβάνει κανονικά δικόγραφα προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης, των οποίων η προθεσμία κατάθεσης, κατ’ άρθρο 237 και 238 ΚΠολΔ, λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής,

(β) Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, θα παραλαμβάνει τα δικόγραφα προσθήκης-αντίκρουσης για όσες υποθέσεις συζητήθηκαν τη Δευτέρα 15-5-2023 και την Τρίτη 16-5-2023, για τις υποθέσεις δε αρμοδιότητας νέας τακτικής, νέων μικροδιαφορών θα παραλαμβάνει κανονικά δικόγραφα προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης, των οποίων η προθεσμία κατάθεσης, κατ’ άρθρο 237, 238 και 468 ΚΠολΔ αντίστοιχα, λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισυνάπτονται οι σχετικές πράξεις των διευθυνουσών τα ανωτέρω Δικαστήρια.: Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου  εδώ και για το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου εδώ