Μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών από μεταπληρεξουσίους δικηγόρους

   Αρ. Πρωτ. 743

Ηράκλειο 21-07-2014

 

ΠΡΟΣ

Τις Γραμματείες των Δικαστηρίων

του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ : Μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών από μεταπληρεξουσίους δικηγόρους.

 

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί στα δικαστήρια του ν. Ηρακλείου, αθρόα κατάθεση δικογράφων και ανάληψη απογράφων από δικηγόρους του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για λογαριασμό δικηγόρων άλλων δικηγορικών συλλόγων της χώρας - οι οποίοι παρέχουν σχετική εξουσιοδότηση και έχουν εκδώσει γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών στον οικείο σύλλογό τους, ενώ ο (μεταπληρεξούσιος) δικηγόρος που προσέρχεται ενώπιόν σας δεν εκδίδει αντίστοιχο γραμμάτιο - θέλουμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή και να σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω :

  • Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4191/2013) «ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε ενδίκων βοηθημάτων…..και γενικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοση δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές».
  • Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 4 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4191/2013) «ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για την παράσταση του κατά τη συζήτηση των ανωτέρων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη»
  • Σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΚΠολΔ η πληρεξουσιότητα δίνεται …είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται …ή από δικηγόρο.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 215 του ΚΠολΔ κάτω από το δικόγραφο που κατατέθηκε συντάσσεται έκθεση στην οποία αναφέρεται η ημέρα ο μήνας και το έτος και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη (δικηγόρου) και τέλος
  • Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΠολΔ ουσιώδη προαπαιτούμενα για κάθε έκθεση (κατάθεσης δικογράφου) είναι :

α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη με την παρουσία όσων συμπράττουν.

β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο … το όνομα … επώνυμο …κάθε προσώπου που είναι παρόν.

γ) να διαβάζεται στους παρόντες … και στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν … και

δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε … και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν…

     Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι ο δικηγόρος που παρίσταται στις παραπάνω διαδικαστικές πράξεις ενώπιόν σας, εκτελώντας χρέη μεταπληρεξουσίου δικηγόρου οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, άλλως η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

     Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε όπως στις περιπτώσεις κατάθεσης δικογράφων και ανάληψης απογράφων να ζητείτε ΚΑΙ το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από τον δικηγόρο που προσέρχεται ενώπιόν σας.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                       ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ