ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Με την παρούσα γνωστοποιούμε την με τη με αρ. πρωτ. 38111/2023 (εδώ) Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία εγκρίνεται η καταστροφή παλαιού αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο Χανίων, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από της τοιχοκολλήσεως της παρούσας, προκειμένου να παραλάβουν τα σχετικά τους έγγραφα και οποιοδήποτε άλλο αντίγραφο τους ενδιαφέρει.