ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ

Δημοσιεύουμε τη με Αριθμ.Πρωτ. : 9058/4.7.2024 (ΑΔΑ: 6Σ1ΨΟΞ5Ψ-ΦΛΣ) προκήρυξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων