Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου-Νέο

Καταβάλλεται για αγωγές ή άλλα δικόγραφα που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και έχουν καταψηφιστικό αίτημα. Δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο οι αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν σε διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β Κ.Πολ.Δ, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης καθώς και εκείνες που αφορούν σε ακύρωση πλειστηριασμού (Ν.4055/12). Περαιτέρω επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ)

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ (Ν.4093/12 & Ν.4111/13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) καταβάλλεται:
α. Ποσό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί του αιτούμενου κεφαλαίου (αγωγόσημο)
β. Ποσοστό 30% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
γ. Ποσοστό 2,4% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, χαρτόσημο.
δ. Ποσοστό 5% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α’ κονδυλίου, υπέρ του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου (Λ.Ε.Α.Δ.Η)

Στο σύνολό του το δικαστικό ένσημο μαζί με τα υπέρ τρίτων τέλη ανέρχεται σε 1,10% περίπου επί του δια της αγωγής αιτούμενου προς επιδίκαση ποσού

Παράδειγμα:

Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

  1. 20.000 Χ 8‰ = 160,00 ευρώ (αγωγόσημο)
  2. 160 Χ 30% = 48,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)
  3. 160 Χ 2,4% =3,84 ευρώ (χαρτόσημο)
  4. 160 Χ 5%=8,00 ευρώ (Λ.Ε.Α.Δ.Η)

    Σύνολο = 219,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:


Α) Δικαστικό ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό)
Β) Δικαστικό ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:

  • Αγωγόσημο (KAE 2375)
  • ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
  • Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)
  • Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

 

Βοήθημα υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου.
Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

 

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1228)
Λ.Ε.Α.Δ.Η
Σύνολο

Εκτύπωση Μορφή για εκτύπωση