Διαγωνισµός υποψηφίων Δικηγόρων, Β' Εξεταστικής Περιόδου έτους 2013

 

 

 

                                                                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ
                                                                                                 1/2013
          Της Εξεταστικής Επιτροπής Του Διαγωνισµού υποψηφίων Δικηγόρων, Β' Εξεταστικής Περιόδου έτους 2013 Έδρας Εφετείου Ανατολικής Κρήτης
      

  Στο Ηράκλειο και στο κατάστηµα του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, σήμερα 12 Νοεμβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30,  η Εξεταστική, Επιτροπή του διαγωνισµού: υποψηφίων δικηγόρων Β' Εξεταστικής περιόδου έτους 2013,  έδρας Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που  έχει οριστεί µε την µε αριθμό 25/ 2013 πράξη της Προέδρου Εφετών Ανατολικής Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν.Δ. 3026/1954 «Περί Κώδικος :Δικηγόρων»  όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 723/1977 αποτελούμενη από τους: Ευγενία Μπιτσακάκη, Εφέτη ως Πρόεδρο, κωλυοµένης της Προέδρου Εφετών,  Νικόλαο Μαρκάκη, Αντεισαγγελέα Εφετών, κωλυoµένoυ του Εισαγγελέα,  Αικατερίνη Κοσμαδάκη, Ιωάννη Λεβέντη και Νικόλαο Φλαμουράκη, δικηγόρους του Δ.Σ. Ηρακλείου και τον δικηγόρο Λασιθίου Γεώργιο Παραουλάκη για τους υποψήφιους που ασκήθηκαν από το σύλλογο αυτό,  ως µέλη και την γραμματέα του Εφετείου· Ανατολικής Κρήτης, Αικατερίνη Βοργιά, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, προκειμένου, σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ΄αριθμ.24903/1978 αποφάσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης «περί του τρόπου διεξαγωγής των  εξετάσεων των υποψηφίων δικηγόρων»  α) να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών  εγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Β' εξεταστικής περιόδου· 2013, που προκηρύχθηκαν µε την υπ' αρ. 63712οικ./4-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 30.9.2013, και β) να καταρτίσει το πρόγραµµα των εξετάσεων.
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις νόµιµα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες δέκα έξι  (16) αιτήσεις των υποψηφίων: 1) Πατσάκη Ελένη του Νικολάου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 2) Μειδάνη Ελευθερία του Κωνσταντίνου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 3) Κοκκίνη Εμμανουέλλα  του Ιωάννη, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 4) Κοκκίνη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, 5) Αγαπάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 6) Καραδάκη Πηνελόπη του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 7) Μιχαήλ Μπιτζαράκης του Αντωνίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 8) Αλεβυζάκη Ελπίδα του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 9) Σαββάκη Καλλιόπη του Δημητρίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 10) Ζαχαρενάκη Αθηνά του Εμμανουήλ, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 11) Γεώργιο Τσιριγωτάκη του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Λασιθίου, 12) Δρακωνάκη Αντώνιο του Νικολάου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 13) Δοξαστάκη Νικόλαο του Ευαγγέλου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 14) Καλογερόπουλο Ηρακλή του Απόλλωνα, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 15) Συντυχάκη Αλέξανδρο του Ευαγγέλου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου και 16) Σαραντάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου, δικηγορικός σύλλογος Λασιθίου, προέβη στον έλεγχο των  δικαιολογητικών  εγγράφων που υποβλήθηκαν µε τις παραπάνω αιτήσεις και αποφάσισε όπως παρακάτω:
Επειδή όπως προκύπτει οπό τον έλεγχο των πιο πάνω δικαιολογητικών όλοι οι υποψήφιοι εκτός του Γεωργίου Τσιριγωτάκη του Γεωργίου, ( δεν έχει συμπληρώσει 18µηνη άσκηση από της εγγραφής τους στα μητρώα ασκουμένων σύμφωνα  µε το πιστοποιητικό του δικηγορικού συλλόγου Λασιθίου, που συμπληρώνεται  στις 30-1-2014) έχουν τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό προσόντα, δηλαδή ελληνική ιθαγένεια, πτυχίο νομικής σχολής  ή πτυχίο αλλοδαπής σχολής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισοτίµου του τµήµατος Νοµικής των Ελληνικών Ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις των .όρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωσή τους,  έχουν λευκό ποινικό μητρώο, και θα έχουν συμπληρώσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 18µηνη άσκηση από της εγγραφής τους στα μητρώα ασκουμένων σύμφωνα  µε τα πιστοποιητικά των δικηγορικών συλλόγων Ηρακλείου και Λασιθίου
  Πρέπει επομένως να γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όλοι οι παραπάνω υποψήφιοι πλην του Γεωργίου Τσιριγωτάκη του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Λασιθίου.

Για τους λόγους αυτούς

           Αποφαίνεται υπέρ του παραδεκτού των αιτήσεων των υποψηφίων: 1) Πατσάκη Ελένη του Νικολάου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 2) Μειδάνη Ελευθερία του Κωνσταντίνου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 3) Κοκκίνη Εμμανουέλλα  του Ιωάννη, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 4) Κοκκίνη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, 5) Αγαπάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 6) Καραδάκη Πηνελόπη του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 7) Μιχαήλ Μπιτζαράκης του Αντωνίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 8) Αλεβυζάκη Ελπίδα του Γεωργίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 9) Σαββάκη Καλλιόπη του Δημητρίου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 10) Ζαχαρενάκη Αθηνά του Εμμανουήλ, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 11) Δρακωνάκη Αντώνιο του Νικολάου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 12) Δοξαστάκη Νικόλαο του Ευαγγέλου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 13) Καλογερόπουλο Ηρακλή του Απόλλωνα, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου, 14) Συντυχάκη Αλέξανδρο του Ευαγγέλου, δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου και 15) Σαραντάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, δικηγορικός σύλλογος Λασιθίου.
   Μετά την έκδοση της παραπάνω  απόφασης, η εξεταστική επιτροπή, συνέχισε την συνεδρίασή της και αποφάσισε την διεξαγωγή εξετάσεων για την 19, 20 και 23 Δεκεμβρίου 2012, ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα αντίστοιχα και κατάρτισε το πρόγραμμα της γραπτής και προφορικής δοκιμασίας των υποψηφίων το οποίο θα δημοσιευθεί στο ακροατήριο του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμό 24903/1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μαζί με τον κατάλογο των υποψηφίων των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις, όπως παραπάνω:

    Γραπτή δοκιμασία
   Ημέρα           Χρονολογία       Ώρα          Μάθημα

    Πέμπτη      19-12-2013        10.00         Ποινική Δικονομία
   
    Πέμπτη     19-12-2013         12:00          Ποινικό Δίκαιο       

    Παρασκευή  20-12-2012       10:00          Αστικό Δίκαιο
      
    Παρασκευή 20-11-2012        12:00          Πολιτική Δικονομία

    Παρασκευή 20-11-2012        17:00          Εμπορικό Δίκαιο
        
        
Προφορική δοκιμασία
 
 Ημέρα         Χρονολογία      Ώρα         Μάθημα

 Δευτέρα     23-12-2013      11:00       Όλα τα μαθήματαΤόπος της ανωτέρω γραπτής δοκιμασίας σε όλα τα μαθήματα και της προφορικής δοκιμασίας ορίζεται η αίθουσα  Σακλαμπάνη  του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που βρίσκεται στην Πλ. Δασκαλογιάννη.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Η Πρόεδρος                         τα Μέλη                               Η Γραμματέας
                              Νικόλαος Μαρκάκης-------------------

                                Αικατερίνη Κοσμαδάκη …………….

                               Ιωάννης Λεβέντης            ………    Αικατερίνη Βοργιά
Ευγενία Μπιτσακάκη                                                                  
                                Νικόλαος Φλαμουράκης …………..

                                           Γεώργιος Παραουλάκης