Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2018

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2018

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/12/2018

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης. Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες.            Προεκφώνηση Β’  τμήμα             

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 3/12/2018 

Προεδρεύουσα :  Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη   Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ. Προεδρεύουσα και μέλος : Μερ. Τζουγκαράκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 5/12/2018

Πρόεδρος:  Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη :, Μερ. Τζουγκαράκη-Ευγ. Μπιτσακάκη-Επαμ. Κουσκούκη-Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικό μέλος: Θεον. Λυράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 6/12/2018  

Προεδρεύουσα:   Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπλ. Προεδρεύουσα : Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 10/12/2018 

Προεδρεύουσα :  Θεον. Λυράκη

Μέλη   Αικ. Παπαδάκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπληρωμ.  μέλος : Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. 12/12/2018

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:  Επαμ. Κουσκούκη-Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός  Πρόεδρος:  Νικ. Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 13/12/2018  

Προεδρεύουσα:   Παρ. Κυραλέου

Αναπλ. Προεδρεύουσα : Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 14/12/2018

Προεδρεύουσα:  Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ.Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Αναπλ.μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 21/12/2018

Προεδρεύουσα:  Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ.Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπλ.μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Ηράκλειο  15.11.2018

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

Χαρίδημος Πρατικάκης