Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2019

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2019

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8/1/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης, Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες Προεκφώνηση Α’ τμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 7/1/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 9/1/2019

Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη- Ευγ. Μπιτσακάκη- Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου, Αικ. Παπαδάκη, Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 10/1/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. 16/1/2019

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη : Μερ. Τζουγκαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 18/1/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 21/1/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 25/1/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη- Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

 

 

Ηράκλειο, 20-12-2018

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης