Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2019

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ   Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:   Τρίτη  12/2/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης, Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση Β’ Τμήμα

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα 4/2/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη:  Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ  Τετάρτη 6/2/2019

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη- Ευγ. Μπιτσακάκη-Ευαγ. Ψαράκη-Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Νικ. Βεργιτσάκης

Αναπληρωματικά μέλη:  Θεον. Λυράκη-Παρ. Κυραλέου- Επ. Κουσκούκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη 7/2/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ  Παρασκευή 8/2/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος Αικ. Παπαδάκη

 

Μ.Ο.Ε.  Τετάρτη 13/2/2019

Πρόεδρος:  Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη:  Ευγ. Μπιτσακάκη- Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη 14/2/2019

Προεδρεύουσα:  Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ   Παρασκευή 15/2/2019

Προεδρεύουσα:   Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος : Ευαγ. Ψαράκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα 18/2/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αιικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 20/2/2019

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:  Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Νικ. Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

 

                                            Ηράκλειο 21-1-2019

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης