Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάρτιος 2019

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ   Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 1 9

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 12/3/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης, Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση Α’ Τμήμα

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 4/3/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 6/3/2019

Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη-Παρ. Κυραλέου-Ευαγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Θεον. Λυράκη- Ευγ. Μπιτσακάκη- Αικ. Παπαδάκη- Επαμ. Κουσκούκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 7/3/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκιη

Αναπληρωματική: Μερ. Τζουγκαράκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 8/3/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

αναπληρωματικό μέλος : Ευσ. Νεονάκη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 13/3/2019

Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14/3/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 15/3/2019 (ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος : Επαμ. Κουσκούκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 18/3/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 20/3/2019

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Θεον. Λυράκη- Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

 

Ηράκλειο 21-2-2019

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης