'Η τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 53/2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 434/21-02-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται τροποποίηση εκ νέου της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019.

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Εκ νέου την 254/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 και

 

Ο ρ ί ζ ε ι

 

Την 25η Φεβρουαρίου 2019 Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, την Ειρηνοδίκη Μελίνα Βασιλειάδη σε αντικατάσταση του Ειρηνοδίκη, Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη και

 

Α ί ρ ε ι

 

Την 26η Φεβρουαρίου 2019 για την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο Μοιρών, τον ορισμό του Ειρηνοδίκη, Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη.

 

Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2019

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών