Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Απρίλιος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20-3-2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 80/2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για το μήνα Απρίλιο 2019 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

01-4-2019

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

  1. Ασσαριωτάκη

  2. Κατσαμάνης

  3. Ντόκα

 

02-4-2019

Ηρακλείου

Τακτική-Ν Τακτική-Εργατικές

1 Μεταξάκη

2 Σωμαρακάκη

3 Ντόκα

 

 

03-4-2019

Ηρακλείου

Προδικαστική

1 Μάμου

2 Ντόκα

 

 

04-4-2019

 

 

 

 

04-4-2019

Ηρακλείου

 

 

 

 

Μοιρών

Υπερχρεωμένα

 

 

 

 

Προανάκριση- επικυρώσεις

1.Φραντζεσκάκης

2.Μεταξάκη

3.Κελαράκη

4. Ντόκα

 

Κατσαμάνης

 

 

 

08-4-2019

Ηρακλείου

 

 

Ειδική- Ασφαλιστικά- Εκουσία

1.Φραντζεσκάκης

2.Βιτσενζάκη

3 Κελαράκη

 

09-4-2019

 

Ηρακλείου

Τακτική-Νέα Τακτική-Εργατικές

 

1 Ασσαριωτάκη

2 Βασιλειάδη

3 Βλαχούλη

 

09-4-2019

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

1 Σουλιωτάκη

2 Βιτσεντζάκη

3 Τζουλάκη

4 Κοντέλη

 

12-4-2019

Καστελίου

Προανάκριση-Δημοσίευση διαθηκών- επικυρώσεις

Βλαχούλη

 

 

 

15-4-2019

 

Ηρακλείου

 

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

 

  1. Βασιλειάδη

2 Σουλιωτάκης

3 Σωμαρακάκη

16-4-2019

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 

1 Σουλιωτάκης

2Κελαράκη

3Τζουλάκη

4Μαμου

16-4-2019

Μοιρών

Πολιτικές

 

1.Τσαγκαράκη

2 Κοντέλη

 

16-4-2019

Πύργου

 

Προανάκριση-επικυρώσεις-διαθήκες+1 νέα τακτική

 

1 Σουλιωτάκης

 

 

 

 

 

17-4-2019

Ηρακλείου

Επικυρώσεις Υπερχ.

 

1Κελαράκη

2 Σωμαρακάκη

 

18-4-2019

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

1Τζουλάκη

2 Τσαγκαράκη

3 Μάμου

4Βλαχούλη

 

 

 

 

 

18--4-2019

 

Μοιρών

 

Διαθήκες-Προανάκριση-Προδικαστική

 

1Τζουλάκη

 

 

 

 

 

19-1-2019

 

Καστελίου

 

Πολιτικές

 

  1. Κατσαμάνης

  2. Κοντέλη

 

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

01-4-2019

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

02-4-2019

Φραντζεσκάκης

Βλαχουλη

03-4-2019

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

04-4-2019

Κοντέλη

Βασιλειάδη

05-4-2019

Ντόκα

Τζουλάκη

06-4-2019

---------------------------------

Ντόκα

07-4-2019

---------------------------------

Βιτσεντζάκη

08-4-2019

Κατσαμάνης

Σουλιωτάκης

09-4-2019

Κελαράκη

Τσαγκαράκη

10-4-2019

Βιτσεντζάκη

Μεταξάκη

11-4-2019

Σωμαρακάκη

Βιτσεντζάκη

12-4-2019

Μάμου

Κοντέλη

13-4-2019

---------------------------------

Φραντζεσκάκης

14-4-2019

---------------------------------

Φρανζεσκάκης

15-4-2019

Τσαγκαράκη

Μαμου

16-4-2019

Βλαχούλη

Μεταξάκη

17-4-2019

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

18-4-2019

Κατσαμάνης

Σωμαρακάκη

19-4-2019

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών