τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 86/2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 692/22-3-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνός Απριλίου 2019.

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Την 80/2019 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνός Απριλίου 2019 και

 

Ο ρ ί ζ ε ι

 

  1. Την 16η Απριλίου 2019 για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτοκινήτων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη αντί του Ειρηνοδίκη Μιχαήλ Σουλιωτάκη και

  2. Την 18η Απριλίου 2019 για την εκδίκαση υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Μεταξάκη, αντί της Ειρηνοδίκη Σοφίας Τζουλάκη

 

Ηράκλειο 22 Μαρτίου 2019

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών