Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2019

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2019

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/12/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α’ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη-Ψαράκη-Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη: Β’ ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

Προεκφώνηση: Β’ Τμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 2/12/2019

Προεδρεύουσα : Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ 4/12/2019

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη : Ευγ. Μπιτσακάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου- Αικ. Παπαδάκη- Επαμ. Κουσκούκη-Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 5/12/2019

Προεδρεύουσα : Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπλ. Αικ. Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. 11/12/2019

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 12/12/2019

Προεδρεύουσα : Παρ. Κυραλέου

Αναπλ. Αικ. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 13/12/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Αγγ. Δέτση

Αναπλ.Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπλ.μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ 20/12/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπλ. Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ. μέλος: Ευσ. Νεονάκη

Ηράκλειο 25-11-2019

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης