Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2020

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Μ Η Ν Ο Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 20

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 11/2/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης Α’ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη-Ψαράκη-Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη:Β’ ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 3/2/2020

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγ. Δέτση

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 5/2/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη-Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης-Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου-Ευαγ. Ψαράκη-Αικ. Παπαδάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 6/2/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική Προεδ.: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 12/2/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 13/2/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματική: Αικ. Παπαδάκη

 

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 14/2/2020

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 17/2/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 19/2/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 21/2/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος : Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

 

Ηράκλειο 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης