Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάρτιος 2020

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α  Μ Η Ν Ο Σ  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 0 2 0

Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 10/3/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης Α’ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη-Ψαράκη-Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη:Β’ ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ Τετάρτη 4/3/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Παρ. Κυραλέου- Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη- Αικ. Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 5/3/2020

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Ευαγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 9/3/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 11/3/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 12/3/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 13/3/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος : Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 18/3/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή 20/3/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος : Ιωάν. Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 23/3/2020

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

 

 

 

Ηράκλειο 17-2-2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης