ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7 & 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/12/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Κ. ΣΓΟΥΡΟΥ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09/12/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Κ. ΛΙΝΑΚΗ